Hovedutvalg for næring, plan og miljø behandlet saken i møte den 23.06.2020 som sak 61/20 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til detaljreguleringsplan «PlanID 023732100 - detaljreguleringsplan for gbnr. 124/33 m. fl. – Lundsjordet» ut til offentlig ettersyn.
Parkeringsnormene endres slik at de blir samstemte med de som er vedtatt i områdereguleringsplanen for Eidsvoll Sentrum.

Hensikten med planen er å legge til rette for første utbyggingsetappe av en moderne bolig- og sentrumsbebyggelse på sørvestre del av Lundsjordet ved Eidsvoll verk stasjon. Bygningene har varierte høyder fra 3 til 7 etasjer. Hvert kvartal har en egenartet arkitektur med sammenstilling av punkthus, langhus, buede bygningskropper og kvartalshus.

Atkomst til planområdet er via Sagmoveien og kryss Sagmoveien x Lundsgutua. Fra Lundsgutua og østover etableres det et gatetun som sikrer kjøreatkomst til eiendommene gbnr. 124/34 og 133/10 utenfor planområdet. Med framtidig trafikkøkning og planlagt bebyggelse må Lundsgutua oppgraderes for å kunne ta unna den økte trafikken.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 05.08.2020 – 18.09.2020.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema på kommunens hjemmeside under menyvalg «høringer». Svarfrist er 18.09.20.

Dokumenter:

023732100_Saksutredning.pdf

Protokol_HNPM_230620.pdf

023732100_Plankart.pdf

023732100_Planbestemmelser.pdf

023732100_Planbeskrivelse.pdf

023732100_Illustrasjonsplan.pdf

023732100_Illustrasjonshefte.pdf

023732100_Solstudier.pdf

023732100_Støyvurdering Lundsjordet.pdf

023732100_Trafikkvurdering Lundsjordet.pdf

023732100_ROS-analyse Lundsjordet.pdf

023732100_Prinsipplan for VA løsning.pdf

023732100_Prinsipplan for overvann og flomvei.pdf

023732100_Geoteknisk rapport Lundsjordet.pdf

023732100_Merknader varsel om planoppstart.pdf

023732100_Merknadsskjema - varsel om oppstart.pdf


Publisert: 04.08.2020 09:38:12
Sist endret: 24.01.2023 22:35