Offentlig ettersyn av detaljplan for Sessvollmoen skyte- og øvingsområde

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 16.01.2018 sak 3/18 - forslag til detaljreguleringsplan for Sessvollmoen skyte- og øvingsområde, og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas det å legge detaljreguleringsplan for Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt ut til offentlig ettersyn. Plankart er datert 29.8.2017, planbestemmelser og planbeskrivelse er datert 8.11.2017.

Reguleringsplanforslaget fremmes av Forsvarsbygg som har leie-/bruksavtaler for del av eiendommen 96/1 i Eidsvoll kommune. Utgangspunktet for reguleringsplanen er å sikre forsvarets interesser innenfor de arealene forsvaret disponerer i Ullensaker, Eidsvoll og Nannestad kommuner. Andre brukerinteresser og allmenne hensyn skal sikres i regulerings-planen gjennom arealformål, hensynssoner og bestemmelser. Planforslaget er i stor grad en videreføring og oppdatering iht. dagens lovverk av allerede eksisterende reguleringsplaner innenfor Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 15.02.2018 – 04.04.2018. Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune.

 

Plandokumenter

Saksfremlegg.PDF

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Støyrapport.pdf

Naturmangfoldrapport.pdf

Vurdering, naturmangfoldloven.pdf

Forurenset grunn endelig rapport 2015.docx.pdf

Vurdering av sikkerhet mot kvikkleireskred.pdf

Gjeldende reguleringsplan vedtatt 2005.pdf