Offentlig ettersyn av detaljregulering av gbnr. 117/41 m.fl. - Carsten Ankers veg

Hovedutvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 5.5.2020 som sak PS 43/20, forslag til «Detaljregulering av gbnr. 117/41 m.fl. – Carsten Ankers veg» og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til «Detaljregulering for gbnr. 117/41 m.fl. – Carsten Ankers veg», ut til offentlig ettersyn. Plankart er datert 25.3.2020 og reguleringsbestemmelser er datert 17.4.2020.

 

Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Seierhus AS som forslagsstiller. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av eiendommen gbnr. 117/41 m.fl. Planforslaget legger opp til blokkbebyggelse i 3 etasjer med parkeringskjeller på gbnr. 117/41 og 118/2. I tillegg videreføres formålet bolig/forretning/kontor for gbnr. 117/28 og 36 samt 120/11 og hensynssone bevaring kulturmiljø er lagt over hele planområdet.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema under. Svarfrist er 25.6.2020.

 

Plandokumenter

1. Saksframlegg.pdf

2. Plankart.pdf

3. Reguleringsbestemmelser.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. Illustrasjonsplan.pdf

5. Plantegninger oppriss.pdf

6. ROS analyse.pdf

7. Solstudier.pdf

8. Fotomontasjer.pdf

9. Geoteknisk rapport.pdf

10. Naturmangfold.pdf

11. Støyvurdering.pdf

12. VA-rammeplan med notat.pdf

13. Notat Regional areal og transportplan.pdf

14. Innkomne merknader og uttalelser.pdf

15. Merknadsskjema.pdf

16. Protokoll HNPM 5.5.2020.pdf