Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av gbnr. 86/1 Dal omsorgsboliger

Utvalg for næring, plan og miljø vedtok i møte den 23.6.2020 å legge forslag «Plan ID 303532000 - Detaljregulering for deler av gbnr. 86/1- Dal omsorgsboliger» ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget er utarbeidet av Pir II på vegne av Eidsvoll kommune ved eiendomsforvaltningen.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for omsorgsboliger til personer som trenger boliger som er spesialtilpasset deres behov. Boligene skal dekke behovet for brukere med psykisk utviklingshemning, funksjonsnedsettelse og somatisk lidelse.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 1.7.2020 – 14.9.2020.
Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader /uttalelser sendes Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll eller ved bruk av høringsskjema under innen den 14.9.2020.

Plandokumenter

Saksframlegg.pdf

 

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Geoteknisk notat.pdf

ROS analyse.pdf

Støyutredning.pdf

Innspill.pdf

Protokoll HNPM 23.6.2020.pdf