Offentlig ettersyn av detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. - Galgehaugen

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 16.02.2021 som sak 21/09 forslag til «Detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. - Galgehaugen, planID 303533400» og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til detaljreguleringsplan «Detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. – Galgehaugen, PlanID 303533400» ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med forutsetning om at sikkerhet knyttet til geotekniske vurderinger blir avklart i løpet av ettersynsperioden.

 

Reguleringsplanforslaget fremmes av Arealtek AS på vegne av SISA Invest AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kontor, offentlig/privat tjenesteyting over 2-3 etasjer. I tillegg skal det reguleres veger, gang- og sykkelveg og annen veggrunn, parkering og grøntareal/tekniske anlegg. Eksisterende bebyggelse er planlagt revet.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 01.03.2021 – 16.04.2021. Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune.

Forslag til reguleringsplankart kan studeres i digitalt kart, via denne link: http://www.kommunekart.com/klient/eidsvoll/planinnsyneidsvoll?urlid=5a21b2bc-94f8-4d11-a8c1-0f609ecc4b37

Eventuelle merknader/uttalelser sendes elektronisk via epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller via elektronisk svarskjema som det er linket til under. Alternativt kan det sendes brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Svarfrist er 16.04.21.

Høringsdokumenter: 

Saksutredning og protokol.pdf

Plankart.pdf

Bestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Situasjonsplan.pdf

ROS-analyse.pdf

Innkomne merknader samlet.pdf

Geotekniske vurderinger_rev02.pdf

Notat vedr. kulturminner og kulturmiljø.pdf

VAO-rammeplan.pdf

VAO-notat.pdf