Offentlig ettersyn av detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal

Utvalg for næring, plan og miljø vedtok i møte den 23.6.2020 å legge forslag «Plan ID 303531800 – Detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal» ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget er utarbeidet av Plan 1 på vegne av Bekkedal Utvikling AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger på gbnr. 96/22 med tilhørende adkomst og infrastruktur. Planen legger til rette for utbygging av opp til 130 boenheter i form av eneboliger, kjeda eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og leilighetshus med inntil åtte boenheter.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 1.7.2020 – 14.9.2020. Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser sendes Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll eller ved bruk av høringsskjema under innen den 14.9.2020.

Plandokumenter

00. Saksframlegg 24.3.2020 og 5.5.2020.pdf

01. Saksframlegg 2.6.2020 og 23.6.2020.pdf

1. Plankart.pdf

2. Reguleringsbestemmelser.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. Illustrasjonsplan.pdf

5. Geoteknisk notat.pdf

6. ROS analyse.pdf

7. Sjekkliste naturmangfold.pdf

8. Illustrasjon vegløsninger.pdf

9. Notat vegløsning.pdf

10. VA rammeplan.pdf

11. VA rammeplan kart.pdf

12. Solstudie 1. mai.pdf

13. Solstudie 20. juni.pdf

14. Solstudie 20. mars.pdf

15. Merknadskart.pdf

16. Merknadskjema.pdf

17. Mottatte merknader.pdf

18. Perspektiver 1.pdf

19. Perspektiver 2.pdf

20. Perspektiver 3.pdf

21. Referat oppstartsmøte.pdf

22. Vurdering fra kommunalteknikk.pdf

23. Protokoll HNPM 24.3.2020.pdf

24. Protokoll HNPM 5.5.2020.pdf

25. Protokoll HNPM 2.6.2020.pdf

26. Protokoll HNPM 23.6.2020.pdf