Offentlig ettersyn av detaljregulering for Langset kirke

Offentlig ettersyn av detaljregulering for gbnr. 188/5 m.fl. - Langset kirke

Hovedutvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 6.10.2020 som sak PS 89/20, forslag til «Detaljregulering for gbnr. 188/5 m.fl. – Langset kirke» og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til «Detaljregulering av gbnr. 188/5 m.fl. – Langset kirke», ut til offentlig ettersyn. Plankart er datert 22.9.2020 og bestemmelser er datert 16.9.2020.

Planforslaget er utarbeidet av planavdelingen i Eidsvoll kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av kirkegården ved Langset kirke. I tillegg er det behov for å øke antall parkeringsplasser ved kirken. Det reguleres også fortau langs del av Langsetvegen, for å sikre en sammenhengende løsning for myke trafikanter.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 21.10.2020 – 2.12.2020. Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema under. Svarfrist er 2.12.2020.

Plandokumenter

Saksframlegg.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser_16092020.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Arkeologisk rapport.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

Innkomne merknader.pdf

Protokoll HNPM 6.10.2020.pdf