Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for gbnr. 17/294 og del av 13/96 m.fl. - Vilbergkroken søndre

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 18.09.2018 sak 83/18 – forslag til detaljreguleringsplan for Vilbergkroken søndre, gbnr. 17/294 og del av 13/96 m.fl., og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 legges detaljreguleringsplan for Vilbergkroken søndre, gbnr. 17/294 og del av 13/96 m.fl. ut til offentlig ettersyn. Plankart og planbestemmelser er datert 16.8.2018.

Det mangler fortau eller gang og sykkelsti på deler av strekningen mellom Smed Hagens veg og rundkjøringa fv 177/181. Dette er en kort strekning, men den er svært trafikkfarlig. Denne utbyggingen gir ytterligere trafikkbelastning, både mht. mjuke og harde trafikanter. Fylket er ansvarlig for denne utbyggingen. Hovedutvalget ber om at det blir vurdert forskuttering dersom det tar urimelig lang tid før utbygging skjer.

 

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Plan1 AS på vegne av Finsbråten Eiendom AS. Hensikten med planen er å omregulere hele eller deler av angjeldende eiendommer til boligformål fordi det ikke lenger er bruk for disse arealene i næringssammenheng. Planen tilrettelegger for ny konsentrert småhusbebyggelse på vestre del av Finsbråtens tidligere industriområde, - anslagsvis 13 boenheter i rekke/kjede over 3 etasjer. Utnyttelsesgraden er satt til % -BYA =40. Det reguleres også for oppgraderinger av tilhørende infrastruktur.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 01.10.2018 – 12.11.2018. Planmaterialet er også lagt ut på kommunens hjemmeside, her på denne siden.

Ytterlige orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no eller elektronisk svarskjema, her på denne siden (nederst).

Svarfrist er 12.11.2018.

 

Saksdokumenter:

Saksfremlegg.pdf

Plankart.PDF

Planbestemmelser.PDF

Planbeskrivelse.PDF

Merknader.PDF

Illustrasjonsplan.PDF

Risiko og sårbarhetsanalyse.PDF

Sol- og skyggeanalyse.PDF

Sjekkliste ift. naturmangfoldloven.PDF

VA-notat.PDF

Varsel om oppstart - kunngjøring.PDF

Saksprotokoll HNPM 18.09.18.pdf