Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for gbnr. 90/148 m.fl. - ØRN Syd

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 23.4.2019 som sak 68/19 forslag til detaljreguleringsplan for ØRN syd, og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljreguleringsplan for gbnr. 90/122, 148 m.fl. – ØRN Syd, ut til offentlig ettersyn. Plankart og planbestemmelser er datert 12.4.2019.

 

Formålet med reguleringsplanen er å få til en hensiktsmessig og oppdatert arealdisponering i den ubebygde og sydligste delen av Dal næringsområde, - et område som allerede omfattes av en gjeldende reguleringsplan fra 1984. Planområdet foreslås regulert til kombinert bebyggelses- og anleggsformål, - hvilket innebærer formålene lager, industri, håndverksvirksomhet og plasskrevende forretninger. Formålene representerer for det meste en videreføring av hvordan gjeldende reguleringsplan for området er blitt håndhevet, dog blir den tillatte arealbruken bedre presisert i nytt planforslag.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 4.6.2019 – 13.8.2019*

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes med brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema på denne siden - trykk "Send inn høringssvar". Svarfrist er 13.8.2019*

 

* Høringsfristen er blitt oppdatert, herunder forlenget med 2 ekstra uker sammenlignet med opplysninger gitt i annonse i EUB den 4.6.2019 og i høringsbrev til berørte naboer og hjemmelshavere datert 22.5.2019.

Plandokumenter

Saksfremlegg.PDF

Planbestemmelser.pdf

Plankart.PDF

Planbeskrivelse.PDF

Merknader.PDF

ROS-analyse.PDF

Geoteknisk notat.PDF

Illustrasjonsplan.PDF

Naturmangfold, rapport.PDF

Rammeplan VA, med notat.PDF

Veger forprosjektert, med sporingskurver.PDF

Protokoll.pdf