Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for gbnr. 97/1 - Holmenga Nord

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 23.4.2019 som sak 38/19 forslag til detaljreguleringsplan for Holmenga nord, og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Holmenga nord, del av gbnr. 97/1, ut til offentlig ettersyn. Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse er datert 13.3.2019.

 

Planen er en detaljregulering basert på en tidligere vedtatt områderegulering, hvor hensikten er å legge til rette for oppføring av ny næringsbebyggelse. Planområdet foreslås detaljregulert til kombinerte formål for (plasskrevende) forretninger, kontor, industri og lager. Utnyttelsesgraden er satt til 50 % BYA. Planen er utarbeidet av Øvre Romerike Prosjektering AS på oppdrag fra grunneier Mathiesen Eidsvold Værk ANS.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 2.5.2019 – 13.6.2019.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema på denne siden - trykk "send inn høringssvar". Svarfrist er 13.6.2019.

Plandokumenter

Saksfremlegg.PDF

Plankart.PDF

Planbestemmelser.PDF

Planbeskrivelse.PDF

Merknader.PDF

Illustrasjon og snitt.PDF

ROS-analyse.PDF

Geoteknisk rapport.PDF

Kulturminnet Nysetra av Roar Klaseie.PDF

VA notat.PDF

Prosjektering av veger.PDF

Naturmangfoldvurdering.PDF

Kommunedelplan - K.U..PDF

Områdeplan - K.U..PDF