Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for gbnr. 97/97 m.fl. - Nebbenes nordgående, planid 023731100

Tilrettelegging for McDonald's restaurant på Nebbenes nordgående

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 26.03.19 som sak 59/19 forslag til detaljreguleringsplan "Plan ID 023731100 - Detaljreguleringsplan for gbnr. 97/97 m.fl. - Nebbenes nordgående" og fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas å legge forslag til detaljreguleringsplan «Planid 023731100 - Detaljregulering for gbnr. 97/97 m.fl. - Nebbenes nordgående», ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanforslaget fremmes av Linje Arkitektur AS på vegne av Food folk Norge AS.

Hensikten med forslaget er å legge til rette for et McDonald’s-anlegg med restaurant og utvendig kjørebane med funksjoner for bestilling og utlevering av mat direkte til kjøretøy, samt ca. 50 parkeringsplasser. Planen skal sikre et tydelig trafikkmønster for alle trafikanter innenfor planområdet og forbindelser til området rundt for myke trafikanter.

Planområdet ligger øst for E6 på Nebbenes i Eidsvoll kommune. Planområdet er ca. 8,3 daa og omfatter avkjøringen fra nordgående E6, grøntbeltet mot E6, areal for oppstilling for lastebiler og busser og kjøreareal. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan og i overenstemmelse med tidligere reguleringsplaner for området.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 27.03.2019 – 08.05.2019. Planmaterialet med alle relevante vedlegg er også lagt ut på kommunens hjemmeside www.eidsvoll.kommune.no under menyvalg «høringer» eller direkte link her

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til

Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema på kommunens hjemmeside under menyvalg «høringer». Svarfrist er 08.05.19.

Reguleringsbestemmelser.pdf

Plankart.pdf

Saksframlegg.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Kopi av forhåndsuttalelser.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

VA-plan.pdf

Notat Vann- og avløp.pdf

Notat vurdering av områdestabilitet.pdf

Notat Markedsanalyse McDonald's Nebbenes.pdf