Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for massemottak på Mork gård - gbnr. 147/1

Hovedutvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 25.2.2020 sak 16/20 - forslag til "detaljreguleringsplan for massemottak på Mork gård - gbnr. 147/1", og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar utvalg for næring, plan og miljø å legge forslag til «detaljregulering for massemottak på Mork gård gbnr. 147/1 m.fl.» ut til offentlig ettersyn. Reguleringsbestemmelser er datert 30.8.2019, sist revidert 17.12.2019. Plankart er datert 30.8.2019, sist revidert 17.12.2019.

 

Planforslaget fremmes av COWI AS på vegne av grunneier på Mork gård, Vivi Fleischer og tiltakshaver Hagen Gjenvinning AS.

Bakgrunnen for planarbeidet er å utvikle og legge til rette for nytt permanent massemottak med etterbruk til LNF-formål på Mork, gbnr. 147/1 i Eidsvoll. Etablering av massemottak på Mork vil bli et "kortreist mottak" for lokale leverandører. Barn og unges interesser knyttet til planen er ivaretatt ved trafikksikkerhetstiltaket fortau langs boligene i Dønnumskia. Massemottaket vil ha en levetid på opp mot 15 år, og det er satt krav til at driftsplanen revideres hvert 5. år. Driftsplanen er vedlagt saken.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Eidsvoll rådhus i perioden 5.3.2020 – 23.4.2020.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes som brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller digitalt svarskjema under. Svarfrist er 23.4.2020.

Planforslaget annonseres i Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.3.2020.

Plandokumentene:

Saksfremlegg.pdf

Bestemmelser.PDF

Plankart.PDF

Beskrivelse.PDF

Illustrasjonsplan.PDF

Merknader og sammendrag til varsel om oppstart i 2019.PDF

Merknader oppstart 2015.PDF

Annonse 2019.PDF

Miljøplan.PDF

Driftsplan.PDF

Landskapsplan.PDF

Geoteknisk rapport.PDF

ROS-analyse.PDF

Biomangfold og naturmangfoldsregistreringer.PDF

Vegtegninger.PDF

Arkeologisk registrering.PDF

Hydrologiske og hydrogeologiske vurderinger.PDF

Overvannshåndtering.PDF

Saksprotokoll.pdf