Innhold

Kommunestyret behandlet saken i møte den 10.12.2019 som sak 102/19 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas å legge forslag til detaljreguleringsplan «PlanId 023729600 - gbnr. 94/581 - Detaljregulering Fuglerudjordet» ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanforslaget fremmes av Norconsult AS på vegne av E & H Eiendom AS.

Planen legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse med i alt 11 boliger i rekker på 1x4, 1x3 og 2x2 med innregulerte felles adkomstveger, lekeplass, turveg og felles renovasjonsordning. Boliger oppføres i 2 etasjer med carport integrert.

Planområdet omfatter hele eller deler av 6 eiendommer med gnr/bnr 94/581, 199, 45, 5, 48 og 345/1. Det er 1 eksisterende bolig og 1 garasje/ landbruksbygning innenfor området, som begge forutsettes revet.

Området er lokalisert på Råholt ca. 1,6 km fra Eidsvoll Verk stasjon, 500 meter nord for Råholt skole. Boligområdet ligger på østsiden av Fuglerudvegen/Fv505  og grenser mot eksisterende bolig i nord og LNF (jordbruk) i øst og nord.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 16.12.2019 – 17.02.2020. Planmaterialet med alle relevante vedlegg er også lagt ut på kommunens hjemmeside www.eidsvoll.kommune.no, under menyvalg «høringer»

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til

Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema på kommunens hjemmeside under menyvalg «høringer». Svarfrist er 17.02.20.

023729600_Plankart.pdf

023729600_Reguleringsbestemmelser.pdf

023729600_Planbeskrivelse.pdf

023729600_Plankart_med_bygg.pdf

023729600_Illustrasjonsplan.pdf

023729600_Merknadsskjema - varsel om oppstart_023729600.pdf

023729600_ROS-analyse.pdf

023729600_Sol_skygge_allle.pdf

023729600_Rapport_arkeologi_Fuglerudjordet.pdf

023729600_Geoteknisk notat ØRP20190531.pdf

023729600_VA-rammeplan.pdf

023729600_VA-notat.pdf

023729600_Støyrapport.pdf

Saksutredning.pdf

Vedtak_KS_101219.pdf


Publisert: 16.12.2019 13:18:52
Sist endret: 16.12.2019 13:18