Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan Fransstua gbnr 129/8 m.fl.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til detaljreguleringsplan «Planid 023728700 - Detaljreguleringsplan for gbnr.129/8 m.fl. – Fransstua», ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanforslaget fremmes av Romerike Arkitekter AS på vegne av Olsrudskauen 10-12 AS.

Hensikten med planarbeidet er å endre gjeldende detaljreguleringsplan. Areal til bolig, adkomst og grøntområder endres da for å oppnå en mer hensiktsmessig utbyggingsmåte for området. Planområdet foreslås regulert til bolig, parkering, friområde og lekeareal. (I gjeldende ”Kommuneplan for Eidsvoll”, vedtatt 15.02.06, er planområdet avsatt til nåværende bolig og friområde).

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 08.06.2018 – 27.07.2018. 

Planforslagets plankart kan også ses digitalt på kommunens kartportal: kommer

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema på kommunens hjemmeside under menyvalg «høringer». Svarfrist er 27.07.18.

Førstegangsbehandling av planforslag for Planid 023728700 - Detaljreguleringsplan for gbnr.129 8 m.fl. - Fransstua - Sagmoen Franshagan BK7.PDF

Plankart_023728700.PDF

Reguleringsbestemmelser Fransstua-Sagmoen Franshagan BK7.PDF

Planbeskrivelse Fransstua-Sagmoen Franshagan BK7.PDF01 skolekapasitet.PDF

01 skolekapasitet.PDF

02 Illustrasjonsplan.PDF

03 VA-rammeplan - Franshagan 04122017.PDF

04 VA situasjonsplan HC001.PDF

05 Geoteknisk Datarapport 16001 Rapport nr. 1 Franshagan B7.PDF

06 Innledende geoteknisk vurdering 16001 Notat RIG01.PDF

07 STØY_Franshagan.PDF

08 3D Illustrasjon 1.PDF

09 3D Illustrasjon 2.PDF

10 Solstudie Fransstua Sagmoen - Franshagan BK7.PDF11 Brannvannskapasitet_Olsrudskauen 10-12.PDF

11 Brannvannskapasitet_Olsrudskauen 10-12.PDF

12 Merknadsskjema.PDF