Forslag til forskrifter om gebyrer (gebyrregulativ) for saker etter plan- og bygningsloven matrikkellova og eierseksjonsloven og forskrift om fristforlengelse for oppmålingsforretninger om vinteren legges ut på høring. Høringsfristen settes til fire uker. Frivilligheten kan søke om gebyrfritak i byggesaker innarbeides i gebyrregulativet.

 

Hensikten med endringene er å forenkle og tydeliggjøre dagens innhold.

Forskriftene er lagt ut til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 15.9.2022– 31.10.2022. 

Dersom du har merknader til forskriftene, kan du sende inn en høringsuttalelse. Vi anbefaler da at du benytter deg av elektronisk svarskjema som det er lenket til i listen under. Ved å klikke på lenken sendes du videre til en oversikt over alle saker som for tiden er til høring. Du vil finne den aktuelle høringen i denne oversikten. Alternativt kan brev eller e-post også benyttes.  

 

Svarfristen er mandag 31.10.2022. Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning.

 

Høringsdokumenter

Forskrift om gebyrer og utsatt frist for oppmålingsforretning(398963).pdf

Gebyr og vinterforskrift for Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune(398964).pdf


Publisert: 16.09.2022 10:51:58
Sist endret: 24.01.2023 20:47