Offentlig ettersyn av forslag om opprettelse av ungdomsråd

Høringssak om forslag om opprettelse av ungdomsråd

Formannskapet i Eidsvoll kommune fattet følgende vedtak i møte 19.11.2019, saksnr. 62/19:

1. Det iverksettes en prosess for etablering av ungdomsråd som rådgivende organ etter kommuneloven.


2. Forslag om etablering av ungdomsråd sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.


3. Det utarbeides forslag til reglement for ungdomsrådet, og det skal her tas hensyn til følgende:

-          Ungdomsrådet skal ha en bred og mangfoldig sammensetning.

-          Det skal tilstrebes deltakelse av minst én ungdom med funksjonsnedsettelse.


4. Sak om ungdomsråd med høringsinnspill, forslag til reglement, samt vurderinger av hvordan medvirkningsorgan for ungdom skal gjøres mest mulig hensiktsmessig fremmes til politisk behandling i HOK og Kommunestyret før sommeren 2020.


5. Ungdommens kommunestyre opprettholdes. Organisering av, og mandatet for, ungdommens kommunestyre gjennomgås for å avklare eventuelle grenseoppganger mellom dette organet og et ungdomsråd.

Frist for høringsuttalelse er 1.3.2020.

Her finner du saksframlegget om opprettelse av ungdomsråd som forteller mer om hva et ungdomsråd er, og hva som er viktig å tenke på i forhold til hvordan et slikt råd skal fungere. Vi gjør oppmerksom på at punkt 5 i innstillingen i saksframlegget ble korrigert, se hvilke punkter formannskapet vedtok øverst på denne siden. Veilederen for å opprette ungdomsråd utarbeidet av barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er et godt verktøy som med fordel kan benyttes i arbeidet med involvering av barn og unge, og i forbindelse med høringsuttalelser.

Send inn høringsuttalelse

Saken om etablering av ungdomsråd for Eidsvoll kommune ligger i høringsperioden også i papirformat på innbyggertorget i rådhuset. Den vil også kunngjøres også i Eidsvoll Ullensaker Blad.

Høringsuttalelse sendes innen 1. mars 2020.

Har du innspill til strategien må du sende dette til oss ved å bruke svarskjema

Send inn høringssvar