Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan for gbnr. 195/15 og del av gbnr. 195/3 - Vestre Ulvin, Morskogen

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 15.01.19 som sak 2/19 forslag til detaljreguleringsplan for gbnr. 195/15 og del av gbnr. 195/3 – Vestre Ulvin, og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljreguleringsplan for gbnr. 195/15 og del av gbnr. 195/3 – Vestre Ulvin, ut til offentlig ettersyn. Plankart er datert 30.11.2018. Planbestemmelser er datert 30.11.2018, revidert 03.12.2018.

Planen legges ut til offentlig ettersyn, dog først etter at det blir innarbeidet følgende vilkår:

1) Det stilles krav til dimensjonering av avløpsanlegget slik at alle bebygde nabotomter til anlegget har mulighet til å kunne koble seg til avløpsanlegget.

2) Det skal vurderes bruk av solenergi for byggene. Byggenes plassering og utforming skal best mulig legge til rette for bruk av solenergi.

 

Planforslaget fremmes av Eidsvollarkitekten Erik Ruud på vegne av grunneiere Mats Leonhard Pedersen og Olav Skatvedt. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av 4 nye eneboliger i tråd med gjeldende kommuneplan. I gjeldende kommuneplan for Eidsvoll 2015-2026 er planområdet avsatt til spredt boligbebyggelse i LNF-områder. Planområdet foreslås regulert til frittliggende småhusbebyggelse.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 28.01.2019 – 11.03.2019. Planforsalget annonseres i Eidsvoll Ullensaker Blad lørdag 26.01.2019.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema på kommunens hjemmeside under menyvalg «høringer». Svarfrist er 11.03.2019.

Plandokumenter

Saksfremlegg.pdf

Plankart.PDF

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.PDF

Merknader.PDF

ROS.PDF

Illustrasjonsplan.PDF

Sol- og skyggeanalyse.PDF

VA-notat.PDF

Omlegging av vegkryss - notat.PDF

Varsel om oppstart.PDF

Notat vedr. utvalgets tilleggsforslag i vedtak.pdf