Innhold

Hovedutvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 18.5.2021 som sak PS 21/39, forslag til «Detaljregulering av gbnr. 17/257 – Omsorgsboliger i Sundet» og fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til

Detaljreguleringsplan for gbnr. 17/257 – omsorgsboliger i Sundet, PlanID 303533100» ut til offentlig ettersyn.»

Plankart er datert 6.5.2021 og reguleringsbestemmelser er datert 6.5.2021.

Planforslaget er utarbeidet av MAP arkitekter AS på vegne av Eidsvoll kommune,

eiendomsavdelingen, som forslagsstiller. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av Prost Krags veg 12, 30, 32, 34 og 36 på eiendommen gbnr. 17/257, med utgangspunkt i nylig vedtatt områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Planområdet omfatter i tillegg gbnr. 17/7, 17/266, 17/217-218, 526/1 og del av eiendommene gbnr. 17/40. Området utgjør felt BKB4 i områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Planforslaget legger opp til bebyggelse for kombinert formål bolig/tjenesteyting/næringsbebyggelse fra 3 til 5 etasjer med parkeringskjeller.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema som er tilgjengelig her.

Svarfrist er 8.7.2021.

Saksdokumenter:

01 planbeskrivelse_303533100.pdf

02 planbestemmelser_303533100.pdf

04 plankart_303533100.pdf

04 ROSanalyse_303533100.pdf

05 Varslingsmateriale.pdf

5b Varsel om oppstart_begrenset høring.pdf

06 Merknader til varslet oppstart.pdf

07. Plankonsulents kommentarer til forh†åndsuttalelser (DokID 73746).pdf

08 Geoteknisk_undersøkelsesrapport_303533100.pdf

08a notat_grunnforhold_303533100.pdf

09. støyutredning_303533100.pdf

10a forslag_solstudie_eks1_303533100.pdf

10b forslag_solstudie eks2_303533100.pdf

11 utomhusplan_303533100.pdf

saksfremlegg_førstegangsbehandling_303533100.pdf

Protokoll HNPM 18.5.2021(132771).pdf


Publisert: 02.06.2021 15:08:23
Sist endret: 23.06.2021 13:45