Offentlig ettersyn av forslag til Detaljregulering for gbnr. 10/13 m.fl. - Styri

Hovedutvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte 21.5.2019, som sak 67/19, forslag til «Detaljregulering for gbnr. 10/13 m. fl, Styri – planid. 023729400» og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas å legge forslag til detaljregulering for gbnr. 10/13 m.fl. ut til offentlig ettersyn. Plankartet er datert 20.2.2019 og bestemmelsene er datert 15.4.2019.

Planforslaget fremmes av Plan1 avd. Gardermoen på vegne av Fosswik Eiendom AS.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for utbygging av gbnr. 10/13, 49 og 170 med frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt fortau langs planområdet ved Styrivegen. Det planlegges bebyggelse utformet som eneboliger og tomannsboliger, hvor minimum halvparten av boligene skal være eneboliger.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 8.6.2019 - 18.8.2019. Eventuelle merknader/uttalelser sendes Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Eller til postmottak@eidsvoll.kommune.no innen den 18.8.2019.

Plandokumenter

2. Saksframlegg førstegangsbehandling.pdf

3. Plankart.pdf

4. Reguleringsbestemmelser.pdf

5. Planbeskrivelse.pdf

6. Illustrasjonsplan.pdf

7. Illustrasjonsplan med støy.pdf

8. Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

9. Sjekkliste naturmangfoldloven.pdf

10. Geoteknisk rapport Styri.pdf

11. VA notat-rammeplan.pdf

12. VA-rammeplan.pdf

13. Arkeologisk rapport gbnr 10_13.pdf

14. Tilleggsvarsel 30.06.2017.pdf

15. Varsel om oppstart 28.11.2016.pdf

16. Uttalelser samlet, ordinær varsling.pdf

17. Uttalelser samlet, tilleggsvarsling.pdf

18. Protokoll HNPM 21.5.19.pdf