Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for gbnr. 17/14 m.fl. Tynsåkvegen, gang- og sykkelveg Hagalykkja - Tynsåkjordet. Planid.: 023732200.

Hovedutvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 2.6.2020 som sak PS 55/20, forslag til «Detaljregulering av gbnr. 17/14 m.fl. Tynsåkvegen, gang- og sykkelveg Hagalykkja – Tynsåkjordet» og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas å legge forslag til «Detaljregulering av gbnr. 17/14 m.fl. Tynsåkvegen, gang- og sykkelveg Hagalykkja – Tynsåkjordet» ut til offentlig ettersyn. Plankart er datert 2.4.2020 og reguleringsbestemmelser er datert 23.4.2020.

Samtidig startes arbeid med detaljregulering av fortau videre sørover langs Tynsåkvegen, i henhold til hovedutvalgets vedtak i sak PS 42/20 den 5.5.2020.

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak på vegne av Eidsvoll kommune ved eiendomsforvaltningen. Hensikten med planarbeidet er å sikre trygg skoleveg for de som skal ferdes til/fra den nye barneskolen som er planlagt bygd på Tynsåkjordet. Det følger av områdereguleringsplanen for Vilbergområdet at det skal opparbeides gang- og sykkelveg med veglys langs Tynsåkvegen i henhold til kommunens vegnorm og detaljreguleringsplan, før det kan gis brukstillatelse for ny barneskole på felt BU3. Denne detaljreguleringsplanen bidrar til å oppfylle dette kravet.

Det skal også legges til rette for at eksisterende kjørebane i Tynsåkvegen kan opparbeides i tråd med kommunal vegnorm. Dette medfører en breddeutvidelse av Tynsåkvegen mot sør, og deler av eksisterende fortau må flyttes tilsvarende sørover. Det reguleres derfor inn nytt fortau på sørsiden av Tynsåkvegen.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema under. Svarfrist er 26.8.2020.

 

Plandokumenter

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Tegninghefte.pdf

Geoteknisk notat.pdf

Overvannsnotat.pdf

Støyutredning.pdf

Trafikkanalyse.pdf

ROS-analyse.pdf

Innkomne merknader samlet.pdf

Oppsummering innkomne merknader.pdf

Saksframlegg 2.6.2020.pdf

Saksframlegg 5.5.2020.pdf

Protokoll HNPM 2.6.2020.pdf

Protokoll HNPM 5.5.2020.pdf