Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Ladderudåsen nord gbnr. 96/5, 8, 419, 501, 573 m.fl.

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 20.11.2018, som sak 105/18, forslag til «detaljregulering for Ladderudåsen nord gbnr. 96/5, 8, 419, 501, 573 m.fl.», og fattet vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 20.11.2018 som sak 105/18 forslag til «detaljregulering for Ladderudåsen nord gbnr. 96/5, 8, 419, 501, 573 m.fl.» og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar utvalg for næring, plan og miljø å legge forslag til «detaljregulering for Ladderudåsen nord gbnr. 96/5, 8, 419, 501, 573 m.fl.» ut til offentlig ettersyn. Plankart vertikalnivå 1 er datert 12.9.2018, revidert 16.10.2018. Plankart vertikalnivå 2 er datert 3.4.2018, revidert 26.9.2018.
Reguleringsbestemmelser er datert 3.4.2018, revidert 16.10.2018.

Reguleringsplanforslaget fremmes av Norgeshus AS på vegne av Norgeshus 3 Bygg Mester AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av rekkehus og kjedehus.

Planområdet foreslås regulert til boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse.
(I gjeldende ”Kommuneplan for Eidsvoll” er planområdet avsatt til boligformål.)

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 5.12.2018 – 21.1.2019.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema.

Svarfrist er 21.1.2019.

Saksfremlegg.pdf

Plankart vertikalnivå1.pdf

Plankart vertikalnivå2.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Situasjonsplan.pdf

Terrengsnitt.pdf

Sol_skyggestudie.pdf

ROS analyse.pdf

Merknadsbehandling.pdf

Geoteknisk vurdering.pdf