Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Wergelandskvartalet

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Wergelandskvartalet, gbnr. 16/5, 16/112 m.fl. PlanID: 023731500

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 17.11.2020 som sak 20/103 forslag til «Detaljregulering for Wergelandskvartalet, gbnr. 16/5, 16/112 m.fl.» og fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 og 12-11 vedtas det å legge hovedutvalget for næring, plan og miljøs vedtak av 6.10.2020 med de endringer som ble vedtatt i møte, for detaljreguleringsplan for Wergelandskvartalet, gnr. 16/5, 16/112 m.fl. ut til offentlig ettersyn. Plankart og reguleringsbestemmelser er datert 20.10.2020».

Planforslaget er utarbeidet av Hille Melbye Arkitekter AS på vegne av Wergelandskvartalet AS som forslagsstiller. Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny sentrumsbebyggelse i Sundet, med en stor andel nye boliger i tillegg til forretning, kontor og tjenesteyting i et arealeffektivt og miljøvennlig kvartal. Planene skal bidra til å fremme byliv og aktivitet i Eidsvoll sentrum. Planområdet omfatter gbnr. 16/5, 16/10, 16/18, 16/20, 16/112, 16/113, 16/120, 16/125, 16/132, 529/1 m.fl. og utgjør felt BS1W med omkringliggende gatenett i områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum.

Planforslaget regulerer bebyggelse for bolig, forretning, kontor og tjenesteyting fra 3 til 8 etasjer med parkeringskjeller, samt et signalbygg på 12 etasjer.

Planforslaget annonseres i Eidsvoll Ullensaker Blad tirsdag 24.11.20.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema på kommunens hjemmeside under menyvalg «høringer». Svarfrist er 18.01.2021.

Plandokumenter:

Saksfremlegg førstegangsbehandling 06102020.PDF

Saksprotokoll 06102020.pdf

Saksfremlegg andre førstegangsbehandling 17112020.pdf

Saksprotokoll 17112020.pdf

1 Plankart vertikalnivå1-3.pdf

2 Reguleringsbestemmelser.pdf

3 Planbeskrivelse.pdf

4 Illustrasjonsvedlegg.pdf

5 Varslingsmateriale.pdf

6 Varslingsinnspill.pdf

7 ROS analyse.pdf

8 Geotekniske vurderinger og datarapport.pdf

9 Mobilitetsvurdering.pdf

10 Miljøteknisk rapport.pdf

11 Dimensjoneringsnotat VA med overvannsberegning.pdf

12 Støyberegninger.pdf

13 Overordnet brannkonsept.pdf