«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til endring av detaljregulering for Langset sentrum, PlanID 023718300 ut til offentlig ettersyn. Endring i arealplankart og bestemmelser er datert 18.2.2022.»

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS på vegne av eiendomsforvaltningen i Eidsvoll kommune.

Hensikten med planarbeidet er å til rette for utbygging av ny barnehage innenfor eksisterende skoleområde for Langset skole. Dette medfører behov for en endring av gjeldende reguleringsplan.

Endringen innebærer å omregulere eksisterende byggeområde for undervisning (skole) til byggeområde for tjenesteyting. Samtidig vil planforslaget sikre videre bruk av velhuset ved at dette reguleres i samsvar med dagens bruk. Tilsvarende foreslås det at del av vei/ serviceadkomst til skolen og kiss & ride reguleres i samsvar med dagens bruk. Planforslaget innebærer også en oppgradering av vannforsyningen til arealer som grenser til planområdet, og en planmessig sikring av velhuset i reguleringsplanen. Gjeldende detaljregulering følger utdatert nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Ved endringsforslag skal derfor planen i sin helhet oppdateres til gjeldende produktspesifikasjon. Administrasjonen har i tillegg utført gjennomgang av bestemmelsene i sin helhet og foreslått fjernet bestemmelser som er dekket av annet lovverk og retningslinjer.
For mer informasjon om planforslaget, se plandokumentene under.

Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes inn ved å benytte elektronisk svarskjema ved å klikke deg inn på Eidsvoll kommunes digitale høringsportal:

Elektronisk svarskjema

Alternativt kan brev eller epost benyttes:
Eidsvoll kommune - kommunal forvaltning. PB 90, 2081 Eidsvoll
post@eidsvoll.kommune.no


Frist for merknader er 31.5.2022.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll
kommune. 

 

Plandokumenter:

Saksfremlegg.pdf

Plankart med endringsforslag.pdf

Forslag til bestemmelser.pdf

Bestemmelser med sporbare endringer.pdf

Planbeskrivelse med endring.pdf

ROS analyse.pdf

Sol- og skygge analyse.pdf

Støyvurdering.pdf

Geoteknisk vurdering, siste versjon.pdf

Fagrapport naturmangfold.pdf

Notat vann, spillvann og overvann.pdf

Situasjonsplan VA.pdf

Samlede merknader ved oppstart.pdf

Merknadsbehandling ved oppstart.pdf

Gjeldende arealplankart.pdf

Utsnitt av plankart Langset skole og barnehage.pdf

 

Foreløpige illustrasjoner:

Illustrasjonsplan barnehage.pdf

Foreløpig skisse Terrengssnitt.pdf

Foreløpig skisseLandskapsplan.pdf

Foreløpig skisse takplan.pdf

Foreløpig skisse Snitt A og B.pdf


Publisert: 07.04.2022 14:13:22
Sist endret: 24.01.2023 20:48