Offentlig ettersyn av forslag til Frivilligstrategi for Eidsvoll kommune

Formannskapet i Eidsvoll kommune fattet følgende vedtak i møte 8.10.2019, saksnr. 57/19: «Forslag til Frivilligstrategi for Eidsvoll kommune legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.» Frist for høringsuttalelse er 25.11.2019.

Høringsdokumentet

Her finner du hele forslaget til Frivilligstrategi for Eidsvoll kommune. Dette ligger ute på høring frem til og med 25. november 2019

Send inn høringsuttalelse

Forslaget til Frivilligstrategi for Eidsvoll kommune ligger i høringsperioden også i papirformat på innbyggertorget i rådhuset. Den vil også kunngjøres også i Eidsvoll Ullensaker Blad.

Høringsuttalelse sendes innen 25. november 2019.

Har du innspill til strategien må du sende dette til oss ved å bruke svarskjema Send inn høringssvar (fjernet lenke da den ikke er gjeldende lenger

Informasjon om denne høringen

Formannskapet i Eidsvoll kommune fattet følgende vedtak i møte 8.10.2019, saksnr. 57/19: «Forslag til Frivilligstrategi for Eidsvoll kommune legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.»

Frist for høringsuttalelse er 25.11.2019.

Frivillig arbeid skjer i lokalsamfunnene, og det frivillige organisasjonslivet står sterkt i Eidsvoll. Intensjonen med frivilligstrategien er at den skal være et verktøy for å styrke samspillet mellom frivillig sektor og kommunen, og organisasjoner seg i mellom, slik at Eidsvoll opprettholder og videreutvikler en sterk og selvstendig frivillig sektor. Det er en ambisjon at et styrket samarbeid også skal føre til utvikling av nye løsninger innenfor de valgte fokusområdene.

Strategien gir et grunnlag for å møte noen av de behovene frivillig og kommunal sektor har i årene fremover. Den forplikter også et videre samarbeid, og bidrar til en mer målrettet planlegging og gjennomføring gjennom målsettinger, prinsipper og tiltak.

Åpenhet, innsyn, dialog og deltakelse fra kommunens innbyggere og lokale lag og foreninger er viktig å få til i planprosesser. Dette skal sikre at beslutningsgrunnlaget for kommunestyret blir bredest mulig når planen endelig skal vedtas.

Om prosessen

Høsten 2018 inngikk kommunen og Frivillighet Norge et samarbeid der man inviterte frivillig sektor til en kveldskonferanse med kafédialog. Videre ble det gjennomført en kartleggingsundersøkelse i form av et spørreskjema tilsendt organisasjonslivet i Eidsvoll. Denne gir et bilde på nåsituasjonen i Eidsvolls organisasjonsliv med fokus på utfordringer, muligheter og samarbeid. Det ble utarbeidet rapporter på bakgrunn av både kveldskonferansen og kartleggingsundersøkelsen. I januar 2019 inviterte kommunen til et åpent møte der rapportene og frivillighetspolitikk generelt var tema, og man fikk opprettet en ressursgruppe for strategien med en bredde fra ulike deler av frivilligheten. Ressursgruppen har hatt månedlige møter og underveis i prosessen er det informert om det pågående arbeidet gjennom kommunens nettside, samt opprettet en egen dialoggruppe for strategien på sosiale medier åpen for alle for å involvere frivilligheten. Strategiarbeidet har vært tema på to av møtene i rådmannens ledergruppe. Virksomhetslederne har i tillegg deltatt på et eget møte med ressursgruppen.