Offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan for 2020-2031

Formannskapet behandlet i møte den 28.1.2020 sak 7/20; «Rullering av kommuneplanens langsiktige areal- og samfunnsdel for 2020-2031», og fattet følgende vedtak:

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for 2020-2031 ut til offentlig ettersyn etter at endringene nedenfor er innarbeidet i plandokumentene: […]  

Vedtaket viser til 17 endringer som står listet opp i en tabell jf. saksprotokoll. Disse er i ettertid blitt innarbeidet i planmaterialet og kan spores i planforslagets kart, bestemmelser, beskrivelse og konsekvensutredning.

Hovedtrekkene i planforslaget

Hovedtrekkene i planforslaget, - hensikt, strategier m.m., fremgår av saksfremlegg. Det har i inneværende rullering ikke vært en intensjon å avsette nye arealer til utbyggingsformål utover de arealer som allerede er avsatt til dette i dagens kommuneplan, jf. føringer i fastsatt planprogram av 14.6.2016.

I tråd med arealstrategier og retningslinjer i regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus legges det i denne rulleringen også opp til at enkelte områder som er avsatt til utbyggingsformål i dagens kommuneplan, reverseres eller endres. Det vises til tabeller på s. 15 og 17 i planbeskrivelsen for en oversikt over hvilke områder dette dreier seg om. For øvrig har det i denne rulleringen vært lagt ned et arbeid i å revidere og detaljere kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer.  

Forslag til plankart og planbestemmelser angir planforslagets juridiske virkninger, mens forslag til samfunnsdel har en retningsgivende funksjon og beskriver hvilke utfordringer, målsettinger m.m. i Eidsvoll som skal imøtekommes. Planforslaget skal til sammen erstatte gjeldende arealdel for 2015-26 vedtatt 10.3.2015, og gjeldende samfunnsdel for 2011-22 vedtatt 6.9.2011.

Det vil ikke bli avholdt folkemøte

På bakgrunn av koronasituasjonen har planavdelingen i Eidsvoll dessverre ikke mulighet til å avholde folkemøte om den nye kommuneplanen.

Planavdelingen har derfor gjort tilgjengelig en presentasjon som omhandler de viktigste momentene ved forslaget til ny kommuneplan, - en presentasjon som var tiltenkt visning i det nå avlyste folkemøtet. Presentasjonen er tilgjengelig i både PDF og PP, under.

 

PDF: Presentasjon av kommuneplanens arealdel.pdf

Powerpoint: Presentasjon av kommuneplanens arealdel.pptx

Frist for merknader er torsdag 30. april 2020*

Kommuneplanrullering er en åpen prosess. Alle som har interesse av planen, - grunneiere, utbyggere, medlemer av lag/foreninger/organisasjoner og vanlige innbyggere, oppfordres til å studere planforslaget. Planforslaget anses som svar til de innspill som er blitt sendt inn i løpet av prosessen, - det sendes ikke ut egne svarbrev til alle som har kommet med innspill. Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i papirformat på innbyggertorget i Eidsvoll rådhus samt i Eidsvoll bibliotek i tidsrommet 24.2.2020-30.4.2020. Planforslaget annonseres i Eidsvoll Ullensaker Blad den 25. februar.

Plankartet kan også studeres her i kommunenes digitale innsynsløsninger. Huk av kartlaget "forslag til kommuneplan".

*Forlenget høringsfrist - oppdatering 15.4.22020

Merknader til planforslaget kan sendes:

  • Digitalt svarskjema,  "send inn høringssvar" (lenke fjernet da den ikke fungerer etter fristens utløp"
  • Eidsvoll kommune - kommunal forvaltning, postboks 90, 2081 Eidsvoll 
  • post@eidsvoll.kommune.no

 Høringsdokumentene:

Arealdelen

Plankart - oversikt.pdf

Plankart - delområder.pdf

Bestemmelser og retningslinjer. Ikke vedtatt.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

Temakart - flomaktsomhetsområder.PDF

Temakart - høyspentlinjer.PDF

Temakart - rammeplan for avkjørsler.PDF

Temakart - restriksjonsområde Oslo lufthavn.PDF

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen.pdf

Innspill, behandling av innspill og rapporter

Private arealinnspill til kommuneplanen, del I v.2.pdf

Private arealinnspill til kommuneplanen, del II.pdf

Private arealinnspill til kommuneplanen, del III.pdf

Private arealinnspill til kommunedelplan for Råholt, del I.pdf

Private arealinnspill til kommunedelplan for Råholt, del II.pdf

Sammendrag av arealinnspill til rullering av kommuneplanen m kommentarer og anbefalinger.PDF

Sammendrag av arealinnspill til rullering av kommunedelplanen for Råholt m kommentarer og anbefalinger.pdf

Administrasjonens egne vurderinger av arealformål i gjeldende kommuneplan m kommentarer og anbefalinger.PDF

Rapport - fortetting og grønn grense.PDF

Rapport - lokal mobilitet og grønnstuktur Råholt.pdf

Estetisk veileder.pdf

Tidligere behandling av relevans for saken:

Fastsettelse av planprogram

Offentlige instanses + lag og foreninger uttalelser til planstrategi og planprogram.pdf

Sammendrag av offentlige instanseres + lag og foreningers uttalelser til planstrategi og planprogram med kommentarer.pdf

Vedtatt kommunal planstrategi og fastsatt planprogram.pdf