Offentlig ettersyn av forslag til "Områderegulering av Eidsvoll Sentrum"

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtok utvalg for næring, plan og miljø i møte den 24.04.2018 å legge forslag til «Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. Plankart og bestemmelser er datert 02.05.2018.

Åpenhet, innsyn, dialog og deltakelse er viktig å få til i planprosessen, og kommunens innbyggere, lokale lag og foreninger samt regionale og statlige fagmyndigheter oppfordres til å studere planforslaget og uttrykke sin mening. Dette vil sikre at beslutningsgrunnlaget for kommunestyret blir bredest mulig når planen endelig skal vedtas.

Planforslaget er i høringsperioden også lagt ut på innbyggertorget i Rådhuset. Utleggelse til offentlig ettersyn kunngjøres i Eidsvoll Ullensaker Blad torsdag 3.5.2018.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema  under menyvalg «høringer», innen 17.6.2018.

Det vil bli arrangert åpent informasjonsmøte om planforslaget på Panorama onsdag 30. mai kl 18.00.

 

Planforslagets plankart kan også ses digitalt på kommunens kartportal: 

http://www.kommunekart.com/klient/eidsvoll/kartportal?urlid=391a4f27f30f4c98bb06343727d8de75

 

Saksdokumenter:

Saksfremlegg 1.gangsbehandling.pdf

Behandlingsprotokoll 1.gangsbehandling.pdf

Forklaring til endringer.pdf

Plankart_vertikalnivå 2.pdf

Plankart_vertikalnivå 1.pdf

Reguleringsbestemmelser områderegulering.pdf

Planbeskrivelse.pdf

ROS analyse.pdf

Skjema naturmangfold.pdf

Konsekvensutredning.pdf

temakart 1 grønnstruktur.pdf

temakart 2 gatestruktur.pdf

temakart 3 parkering.pdf

temakart 4 Soneinndeling for fritaksordning.pdf

temakart 5 bygningsmiljø_høyder.pdf

temakart 6 kulturminner og kulturmiljøer.pdf

illustrasjonskollage.pdf

Merknadsbehandling.pdf

Meknadsbehandling_merknadene i sin helhet.pdf

Kunnskapsgrunnlag_Analyser og anbefalinger til plangrep.pdf

Kunnskapsgrunnlag_DIVE analyse.pdf

Kunnskapsgrunnlag_Parkeringsstrategi Eidsvoll sentrum.pdf

Vedlegg til området Rubis_Torget_B6_B8.pdf