Innhold

"I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 første ledd legges følgende reguleringsplaner ut til offentlig ettersyn med forslag om oppheving:

  • Furulund (30.06.53)
  • Dal stasjonsområde (19.12.56)
  • Eidvang (20.10.58)
  • Et område nordover fra Ladderudsmia, øst for riksveg 50 (20.10.58)
  • Område mellom Nordre Wilberg boligområde og Vorma (05.01.59)
  • Eiendommene Dalen Østre, gbnr. 123/29 m.fl. (05.01.59)
  • Minnesund vest (26.08.59)
  • Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag med Fuglerudsteiet og nordre del av Råholtsmoen (31.10.60)
  • Sundgården med omgivelser (02.09.61)
  • Nygård (28.04.65)
  • Nannestadvegen ved Dal over Finnstadtoppen til Dal samvirkelag (08.03.66)"

 

Saksopplysninger 

Eidsvoll kommune har i brev datert 29.10.21 sendt ut høringsbrev til rundt 1500 berørte eiere og festere som gjelder offentlig ettersyn av forslag til oppheving av 11 eldre reguleringsplaner vedtatt før 1966. Høringen vil også bli annonsert i Eidsvoll Ullensaker blad tirsdag 02.11.21. Berørte eiere og festere gis mulighet til å sende inn høringsuttalelse lenger ned i artikkelen. 

Dette er andre gang kommunen sender ut brev til berørte eiere og festere i anledning denne saken. Den første utsendelsen av juni 2021 var et varselbrev hvor det ble informert om at det er igangsatt planarbeid med mål om å oppheve de gamle reguleringsplanene. På bakgrunn av denne varslingen har kommunen mottatt merknader fra innbyggere og offentlige instanser.

Nytt brev datert 29.10.21 er sendt ut på bakgrunn av at forslaget om å oppheve reguleringsplanene er blitt behandlet politisk av hovedutvalg for næring, plan og miljø. Brevet innebærer at berørte eiere og festere får en ny mulighet til å uttale seg til saken. 

Kommunen ønsker å oppheve alle reguleringsplaner som er vedtatt før 1966 fordi planene er svært utdaterte og lite tidsriktige sammenlignet med de lover og retningslinjer som er forbeholdt moderne arealplanlegging og byggesaksbehandling. Det vises til saksfremlegg og øvrige dokumenter for mer detaljerte saksopplysninger.

Dokumenter til offentlig ettersyn: 

 

Saksfremlegg.pdf

Merknader.pdf

Merknadsbehandling.pdf

Vesentlige strukturelle feil og mangler i eldre reguleringsplaner

 

(Dokumentene under utgjør selve reguleringsplanene som foreslås opphevet. Vi gjør oppmerksom på at noen av reguleringsplanene mangler helt eller fullstendige plankart i PDF-format. De planene det gjelder er basert på utarbeidet materiale som er gått tapt i våre arkiver. I digital innsynsløsning vises noen av plankartene til orientering med hjelpemarkører for å synliggjøre planenes avgrensning) 

 

Furulund - vedtatt 30.06.53

Plankart - digital innsynsløsning

Plankart - PDF-fil

Planbestemmelser 

 

Dal stasjonsområde - vedtatt 19.12.53

Plankart - digital innsynsløsning

Plankart - PDF-fil

Planbestemmelser 

 

Eidvang - vedtatt 20.10.58

Plankart - digital innsynsløsning

Plankart - PDF-fil

Planbestemmelser 

 

Et område nordover fra Ladderudsmia, øst for riksveg 50 - vedtatt 20.10.58

Plankart - digital innsynsløsning

Plankart - PDF-fil

Planbestemmelser 

 

Området mellom Nordre Wilberg boligområde og Vorma - vedtatt 05.01.59

Plankart - digital innsynsløsning

Planbestemmelser 

 

Eiendommene Dalen Østre, gbnr. 123/29 m.fl. - vedtatt 05.01.59

Plankart - digital innsynsløsning

Plankart - PDF-fil

Planbestemmelser 

 

Minnesund vest - vedtatt 26.08.59

Plankart - digital innsynsløsning

Plankart - PDF-fil

Planbestemmelser 

 

Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag [osv.] - vedtatt 31.10.60

Plankart - digital innsynsløsning

Plankart - PDF-fil

Planbestemmelser 

 

Sundgården med omgivelser - vedtatt 02.09.61

Plankart - digital innsynsløsning

Planbestemmelser 

 

Nygård - vedtatt 28.04.65

Plankart - digital innsynsløsning

Planbestemmelser 

 

Veg fra Nannestadvegen ved Dal over Finnstadtoppen til Dal samvirkelag - vedtatt 08.03.66

Plankart - digital innsynsløsning

Planbestemmelser

Hvilken betydning har denne saken for deg som grunneier/fester? 

Denne saken signaliserer ikke nødvendigvis planer om utbygging/utvikling innenfor de eiendommene som har mottatt varselbrev og høringsbrev.

For de fleste grunneiere og festere som i dag berøres av en av de eldre reguleringsplanene, vil et eventuelt vedtak om oppheving ha liten praktisk betydning. For kommunen som plan- og bygningsmyndighet vil det imidlertid være av stor praktisk betydning. 

Dersom kommunen vedtar å oppheve de gamle reguleringsplanene vil det være kommuneplanens arealdel som får status som gjeldende arealplan for de eiendommene som berøres. Arealdelen utgjør et mer oppdatert og tidsriktig lovverk, i tillegg til at det er anledning til å behandle mindre søknadspliktige tiltak etter den.

Kommunens bygningsmyndighet vil dermed ikke lenger være bundet av de utdaterte begrensningene i de eldre reguleringsplanene.

 

Kommuneplanens arealdel, - kart og bestemmelser:  

Plankart, hele kommunen.pdf

Plankart, delområder.pdf

Bestemmelser og retningslinjer.pdf

Hvordan sende inn høringsuttalelse 

Du trenger ikke å foreta deg noe dersom du er enig i at planene skal oppheves. Hvis du er uenig/har merknader eller synspunkter, kan du sende inn en høringsuttalelse. Kommunen anbefaler da at du benytter deg av elektronisk svarskjema, som er tilgjengelig her. Du vil finne den aktuelle planen som du ønsker å gi uttalelse til i en liste. Eventuelt kan brev eller epost benyttes:

 

Svarfrist er søndag 12.12.2021


Publisert: 09.06.2021 08:30:36
Sist endret: 03.11.2021 09:30