1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 fastsettes planprogram datert 21.01.22
  2. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 legges følgende kommunedelplaner ut på offentlig ettersyn med forslag om oppheving: (vedtatt år)
    • Råholt-Sagmoen (1997)
    • Eidsvoll sentrumsområde (2000)
    • E6 og Dovrebanen (2009)
    • Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna (2010)

 

Forslaget fremmes av Eidsvoll kommune. Hensikten med opphevingen er å fjerne gamle planer som ikke lenger er i bruk fordi forvaltningsmessige beslutninger ikke lenger kan baseres på dem. 

Fastsatt planprogram + kart og bestemmelser m.m. for de 4 kommunedelplanene er utlagt til offentlig ettersyn i rådhuset i perioden 01.04.2022-13.05.2022. Saken annonseres i EUB den 02.04.2022. 

Dersom du har merknader til opphevingen av planene, kan du sende inn en høringsuttalelse. Vi anbefaler da at du benytter deg av elektronisk svarskjema som det er lenket til i listen under. Ved å klikke på lenken sendes du videre til en oversikt over alle planer som for tiden er til høring. Du vil finne den aktuelle reguleringsplanen i denne oversikten. Alternativt kan brev eller epost også benyttes.   

Svarfrist er fredag 13.05.2022 

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til saksbehandler på planavdelingen i Eidsvoll kommune. 

 

Plandokumenter 

Saksfremlegg.pdf

Planprogram.pdf

Merknader.pdf

Merknadsskjema .pdf

Faktaark - statlig sikra friluftsområde.pdf

Råholt-Sagmoen - Plankart og temakart.pdf

Råholt-Sagmoen - Bestemmelser.pdf

Råholt-Sagmoen - Beskrivelse.pdf

Eidsvoll sentrumsområde - Plankart og bestemmelser.pdf

Eidsvoll sentrumsområde - Beskrivelse.pdf

E6 og Dovrebanen - Plankart.pdf

E6 og Dovrebanen - Beskrivelse og KU.pdf

Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna - Plankart.pdf

Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna - Bestemmelser.pdf

Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna - Beskrivelse og KU.pdf


Publisert: 31.03.2022 13:45:26
Sist endret: 24.01.2023 20:48