Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Ladderudsletta

Offentlig ettersyn av forslag til Detaljreguleringsplan planID 023727600 Ladderudsletta, Gbnr. 96/620

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 16.01.2018 som sak 15/3745 forslag til «Detaljregulering for gbnr. 96/620 – Ladderudsletta» og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til detaljreguleringsplan for gbnr. 96/620 – Ladderudsletta, ut til offentlig ettersyn. Plankart og reguleringsbestemmelser er datert 13.12.2017.

Reguleringsplanforslaget fremmes av Øvre Romerike Prosjektering, på vegne av Nordbohus Romerike AS. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse på gbnr. 96/620, med tilhørende adkomst og infrastruktur. Planen legger til rette for utbygging av totalt 102 boenheter, fordelt på kjedede eneboliger/rekkehus og leiligheter, med opptil 3 etasjer. Planforslaget legger opp til et boligområde med lekeplasser, akebakke og god grønnstruktur med flere sosiale møteplasser. I gjeldende ”Kommuneplan for Eidsvoll” vedtatt 15.02.06 er planområdet avsatt til byggeområde – kombinert bebyggelse og anleggsformål. Det ble ved forrige revisjon av kommuneplanen, valgt å omdisponere arealet til byggeområde.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 27.01.2018 – 19.03.2018.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. 

Saksfremlegg.docx

Reguleringskart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Planbeskrivelse.pdf

ROS analyse.pdf

VA rammeplan.pdf

Geoteknisk rapport.pdf