Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Finnkolltoppen

Offentlig ettersyn av forslag til Reguleringsplan planID 023729800 Finnkolltoppen, Gbnr. 18/155 m.fl.- Detaljregulering

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 28.11.2017 som sak 120/17 forslag til «Reguleringsplan for Finnkolltoppen, Gbnr. 18/155 m.fl.» og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar utvalg for næring, plan og miljø å legge forslag til «Reguleringsplan for Finnkolltoppen, Gbnr. 18/155 m.fl.» ut til offentlig ettersyn. Plankart og bestemmelser er datert 01.11.2017.

Reguleringsplanforslaget fremmes av Plan1 AS avdeling Gardermoen, på vegne av Signe og Vegard Strand. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse på gbnr. 18/155, 156, 159 og 160, med tilhørende adkomst og infrastruktur. I dagens situasjon er det etablert en tursti gjennom gbnr. 18/155 og 18/156. Turstien er planlagt flyttet slik at den ikke kommer i konflikt med ny bebyggelse.

I gjeldende ”Kommuneplan for Eidsvoll” vedtatt 15.02.06 er planområdet avsatt til nåværende boligformål.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 07.12.2017–01.02.2018. 

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. 

Saksfremlegg.pdf

Plankart.pdf

Bestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Risiko_og sårbarhetsanalyse.pdf

Sjekkliste naturmangfoldsloven.pdf

Foreløpig uttalelse arkeologi.pdf

Kopi av kunngjøringsannonse EUB.PDF

Kopi av brev_Varsel om oppstart.pdf

Kopi av alle innkomne merknader.pdf