Innhold

Kommunen har plikt og enerett til innsamling av husholdningsavfall. Forskrift om renovasjon angir rammer for kommunens ordning for håndtering av husholdningsavfall. Forskriften ble sist revidert og vedtatt av Eidsvoll kommune i 2018.

Kommunens vedtatte føringer samt utviklingen som har skjedd på avfallsfeltet har skapt behov for å sette i gang en ny revidering, og det er et viktig grep for å nå målene satt i Avfallsstrategien.
Den nye forskriften er utarbeidet i samarbeid med de andre ØRAS-kommunene og legges fram tilnærmet likelydende til behandling i alle de fire kommunene. Likelydende forskrifter i ØRAS-kommunene er i tråd med kommunenes vedtak gjennom Avfallsstrategien.

Her kan du lese den politiske saken med vedlegg.

Forslaget er også lagt ut til offentlig ettersyn i Eidsvoll rådhus for gjennomlesning.

Dersom du har merknader til forslaget, kan du sende inn høringsuttalelse per epost til post@eidsvoll.kommune.no.  Alternativt per brev til: Eidsvoll kommune, kommunalteknikk, pb 90, 2081 Eidsvoll 

Frist for å komme med uttalelse er 21. mars 2022.


Publisert: 16.02.2022 18:00:00
Sist endret: 16.02.2022 14:00