I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Hovedutvalget for oppvekst, kultur og frivillighet å legge forslag til oppvekstplan for Eidsvoll kommune ut til offentlig ettersyn.

 

 

Formålet med planforslaget:

Oppvekstplanen har som formål å bidra til at målene i kommuneplanen nås. Det er et overordnet mål at Eidsvoll kommune skal bli et bedre sted for barn og unge å vokse opp. Det er ikke slik at kommunen i dag ikke er et godt sted for barn og unge. Men målinger gjort blant barn og unge i Eidsvoll viser at kommunen har forbedringspotensialer. Det er viktig å redusere antall barn og unge som står uten noe tilbud. Det er derfor viktig med tiltak for grupper av barn og unge som lett faller utenfor.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Eidsvoll rådhus i perioden 06.09.2022 – 18.10.2022. 

Dersom du har merknader til planforslaget, kan du sende inn en høringsuttalelse. Kommunen anbefaler da at du benytter deg av elektronisk svarskjema som er tilgjengelig under. Alternativt kan brev eller epost også benyttes: 

 

 

Svarfrist er tirsdag 18.10.2022

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til saksbehandler i skoleadministrasjonen i Eidsvoll kommune.

 

Høringsdokument 

2022 Oppvekstplan Eidsvoll kommune.pdf

 


Publisert: 06.09.2022 08:00:10
Sist endret: 24.01.2023 20:47