Hovedutvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 15.12.2020 som sak PS 20/11, «forslag til
detaljregulering av gbnr. 97/1 og 120/1 massemottak Ormlia Nord» og fattet følgende vedtak:


“I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 vedtas å legge forslag til «Detaljregulering
for del av gbnr. 97/1 og 120/1 massemottak Ormlia Nord» ut til offentlig ettersyn.”


Saksfremlegget er revidert som følge av protokolltilførsel under HNPM møte 19.01.21.
Planforslaget er utarbeidet av Arealtek AS på vegne av Anlegg Øst Entreprenør AS
som forslagsstiller. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for et massemottak på deler av
eiendommene gbnr. 97/1 og 120/1. Selve planområdet er på ca. 80 daa og ligger inntil E6
nordgående felt, ved veikro Nebbenes og i nærheten av industriområdet Holmenga Nord (PlanID
023730800).

Hensikten med massemottaket er å ta imot toppmasser fra planområdet for Holmenga
Nord i forbindelse med klargjøring av fremtidig næringsområde som skal etableres her. Mottaket skal
kun ta imot rene stein- og jordmasser. I tråd med føringene i regional plan for masseforvaltning i
Akershus og definisjon av deponi og massemottak, defineres planområdet som et massemottak.


Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll
kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal
forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller du kan sende inn høringsinnspill til saken ved å klikke på lenken under - "send inn høringssvar". Vi oppfordrer alle til å sende inn høringsinnspill elektronisk. Innspill merkes med "forslag til detaljregulering av gbnr. 97/1 og 120/1 massemottak Ormlia Nord" og saksnummer "20/7094".

OBS: Fristen for innspill er 09.03.21.

Dokumenter:

Offentlig ettersyn av PlanID 303532900 - forslag til detaljregulering av gbnr (DokID 30110).docx

PlanID 303532900 – Forslag til Detaljregulering for del av gbnr (DokID 30050).docx

møteprotokoll hnpm 171120.pdf

møteprotokoll hnpm 151220.pdf

møteprotokoll hnpm 190121.pdf

20378 Rapport nr (DokID 507).pdf

20378 Notat RIG01 (DokID 506).pdf

1623_ROS-analyse -massmottak Ormlia Nord_281020 (DokID 499).pdf

1623_Plankart Ormlia Nord (DokID 505).pdf

1623_planbestemmelser_281020 (DokID 498).pdf

1623_Planbeskrivelse_281020 (DokID 497).pdf

1623_Overvannsnotat (DokID 504).pdf

1623_Illustrasjonsplan_OV (DokID 503).pdf

1623_Illustrasjonsplan (DokID 496).pdf

1623__naturmangfoldvurdering (DokID 502).pdf

 

OBS: Frist for innspill er 09.03.21.

 


Publisert: 27.01.2021 10:38:33
Sist endret: 24.01.2023 22:34