BjerknesChar AS har igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for et ca. 65 daa stort område beliggende på Minneverket i Eidsvoll kommune. Planen innebærer etablering av oppdrettsanlegg for røye basert på gjennom-strømning av vann fra Mjøsa/Vorma.

Det planlagte tiltaket forutsetter utnytting av vann-ressurser i Vorma og skal behandles/konsesjonssøkes etter vannressursloven. Det stilles dermed også krav om konsekvensutredning. For planer som skal konsekvensutredes skal det utarbeides planprogram. Program for plan- og utredningsarbeidet legges nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune.

Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost: postmottak@eidsvoll.kommune.no, eller du kan sende inn et elektronisk høringsinnspill til saken via kommunens høringsportal. Vi oppfordrer alle til å sende inn høringsinnspill elektronisk.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med BjerknesChar AS v. Jon K. Wenger, tlf. 924 02 160 /e-post: jon.k.wenger@gmail.com

Frist for innspill er: 06.09.2021

Vedlegg: 

Bjerknes char_Planprogram til høring_JUNI-2021.pdf


Publisert: 18.06.2021 14:29:02
Sist endret: 24.01.2023 20:50