Offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag for gbnr. 92/231 m.fl. - Mo Gård

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtok hovedutvalg for næring, plan og miljø i møte den 28.11.2017 å legge planforslaget "gbnr. 92/231, 227 og 161 - Mo Gård" ut til offentlig ettersyn. Plankart og reguleringsbestemmelser er datert 17.6.2017.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende grøntområder. Planområdet ligger ca. 1 km nordvest for Dal stasjon og grenser til fv. 501 Trondheimsvegen mot sørvest og mot Hjeramoen i sørøst. Planområdet har et samlet areal er på ca. 13 daa. Konseptet innebærer maksimalt 88 boenheter i 2 etasjers bebyggelse, - omkranset rundt grønne fellesrom.Det skal legges opp til variasjon i størrelse på boenhetene fra 50 m2 - 85m2. Utnyttelses-graden for feltet er satt til maksimal %-BYA= 40%. Maksimal gesimshøyde er 8 meter. Bebyggelsen skal ha flatt tak.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn ved Innbyggersenteret i Rådhuset i perioden 12.12.2017 – 23.1.2018. Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Planavdelingen. Eventuelle merknader/uttalelser sendes ved å bruke funkjsonen "Send inn høringssvar" under.

 

Plandokumenter

Saksfremlegg.pdf

Protokoll - vedtak.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Illustrasjoner.pdf

ROS analyse.pdf

Støyvurdering.pdf

Merknader til oppstart av regulering.pdf

Merknadskjema svar til merknader - oppstart.pdf