Offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag for Vilberg Helsetun

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok utvalg for næring, plan og miljø i møte den 31.10.2017 å legge forslag til «detaljreguleringsplan for gbnr. 17/178 m.fl. – Vilberg Helsetun» ut til offentlig ettersyn. Plankart og bestemmelser er datert 25.09.2017.

Reguleringsplanforslaget fremmes av Pir II på vegne av Eidsvoll kommune som er fester av gbnr. 17/178. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygningsmessig utvidelse av Vilberg helsetun samt økning i parkeringskapasiteten for området. Planen er en fortsettelse av og en ytterligere detaljering av gjeldende reguleringsplan for området vedtatt 05.03.84.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 10.11.2017 – 22.12.2017.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader /uttalelser sendes ved å bruke funksjonen "Send inn høringssvar" under.

Plandokumenter

Saksfremlegg.pdf

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Innkomne merknader.pdf

Merknadskommentarer.pdf

ROS-analyse.pdf

Geoteknisk notat.pdf

Kunngjøring om oppstart.pdf