I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4. 3.ledd kunngjøres at Eidsvoll kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Trolldalen Holding AS.

Forslag til utbyggingsavtalen er fremforhandlet på bakgrunn av utbygging av Trolldalen, gbnr. 13/23 m.fl. og skal sikre en forsvarlig gjennomføring, ivaretakelse av kommunaltekniske formål og opparbeiding av grøntareal og fellesanlegg.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre en helhetlig utvikling av området. Avtalen avklarer i hovedsak forhold som teknisk og grønn infrastruktur, og regulerer partenes rettigheter og forpliktelser ovenfor hverandre.

Avtalen vil bli behandlet i Eidsvoll kommunestyre så snart fristen er utløpt.

Utbyggingsavtale.pdf

Reguleringskart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf


Publisert: 13.12.2017 11:35:44
Sist endret: 24.01.2023 22:15