Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Sundgata 13-15, gbnr. 16/37 m.fl. PlanID: 023728100

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 05.05.2020 som sak 16/1176 forslag til «Detaljregulering for Sundgata 13-15, gbnr. 16/37 m.fl.» og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til detaljreguleringsplan for Sundgata 15 gbnr. 16/37 m.fl., ut til offentlig ettersyn, men med endring av rekkefølgekrav «6.3.2 Ferdigstillelse av gang- og sykkelveg mm». Det legges inn krav om opparbeidelse av alle felter langs felt BS6, slik at hele gateløpet blir opparbeidet ved tiltak, med følgende ordlyd: «Før det gis brukstillatelse til tiltak på eiendommen Sundgata 15 skal gang- og sykkelveg felt SGS2-SGS4, parkering felt SPA3 – SPA11, annen veggrunn – grøntareal felt SVG3 – SVG14 og vegareal felt SKV1-4 være opparbeidet og godkjent av kommunen.» Plankart er datert 10.12.2019 og reguleringsbestemmelser er datert 9.3.2020.

Planforslaget er utarbeidet av Romfarer arkitekter AS på vegne av Sundberg Invest AS som forslagsstiller. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av eiendommen Sundgata 15, med utgangspunkt i nylig vedtatt områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Planområdet omfatter gbnr. 16/37, del av 56, 104 og 105 og utgjør en del av felt BS6 i områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Planforslaget legger opp til bebyggelse for sentrumsformål fra 3 til 7 etasjer med parkeringskjeller. Det åpnes opp for ren boligbebyggelse. Det stilles ikke krav til nærings-, tjenesteytings- eller bevertningsareal i bestemmelsene.

Planforslaget annonseres i Eidsvoll Ullensaker Blad tirsdag 12.05.2020.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema ved å klikke på «send inn høringssvar» under. Svarfrist er 23.06.2020.

Vedlegg til saken:

Saksfremlegg.PDF

Saksprotokoll.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Illustrasjonsplan utomhus.pdf

Illustrasjonsplan Sundtoppen.pdf

Mobilitetsvurdering.pdf

Redegjørelse veiprofiler.pdf

Renovasjonsteknisk plan.pdf

ROS analyse.pdf

Solstudier.pdf

Støyvurdering.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Geoteknisk notat.pdf

Vurdering av områdestabilitet.pdf