Offentlig ettersyn av forslag til områdeplan for Myrer

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 23.6.2020 som sak 63/20, områdeplan for Myrer – førstegangsbehandling, og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges områdereguleringsplan for Myrer ut til offentlig ettersyn. Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse er datert 26.5.2020.

Følgende innarbeides i plandokumentene:

  • Byggeplasser skal være mest mulig fossil– og utslippsfri.
  • Ved nybygg og så langt det er mulig: Deler av tak skal brukes til solenergianlegg eller grønne tak.

 

Reguleringsplanforslaget fremmes av Eidsvoll kommune m/ bistand fra Plan 1 Gardermoen. Hensikten med planforslaget er å erstatte gjeldende reguleringsplan for Myrer fra 1978 med en tidsriktig plan som er bedre tilpasset dagens situasjon og som vil være bedre egnet til å styre utviklingen av området, - i tråd med den bruk og de aktiviteter som planområdet genererer. Planområdet foreslås regulert til 8 forskjellige utbyggingsformål, blant annet forretninger. I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til næringsbebyggelse, tjenesteyting og grønnstruktur.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 2.7.2020 – 14.9.2020.

Plankartet kan også studeres i kommunens digitale innsynsløsning. Huk av for kartlaget "RPLANFOR"

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, post@eidsvoll.kommune.no, eller elektronisk svarskjema, - "send inn høringssvar", under. Svarfrist er 14.9.2020.

 

Høringsdokumenter

Saksfremlegg.PDF

Plankart.PDF

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.PDF

Risiko og sårbarhetsanalyse.PDF

Geoteknisk rapport.PDF

Arkeologisk rapport.PDF

Trafikkanalyse.PDF

Teknisk plan vegkryss fv. 181 - Myhrervegen.PDF

Sjekkliste naturmangfoldloven.PDF

Planprogram.PDF

Merknadskommentarer.PDF

Referat grunneiermøte.PDF

Dialog, kommunen - Statens vegvesen.PDF

Innvilgede dispensasjoner.PDF

Varslinger.PDF

Protokoll.pdf

Berørte naboer - offentlig ettersyn.pdf