Innhold

Planforslaget legger til rette for etablering av ny bru over jernbane for å sikre adkomstvei til stasjonsområde ved å erstatte eksisterende bru fra 1923. Den nye brua skal være tilrettelagt for gående og syklende. Den nye brua skal ligge i samme trasé som dagens bru.

Viken fylkeskommune har utarbeidet og legger reguleringsplan ut til offentlig ettersyn i samsvar med § 3-7 i plan- og bygningsloven. Eidsvoll kommune skal sluttbehandle og vedta reguleringsplan.

Planen finnes på Viken fylkeskommune sin side: 

(lenken er ikke tilgjengelig lengre (pr. november 2022)

https://viken.no/politikk/slik-kan-du-pavirke/horinger-og-offentlig-ettersyn/horing-varsel-om-offentlig-ettersyn-av-reguleringsplan-for-fv-181-ny-eidsvoll-bru-over-jernbanen.97724.aspx

Frist for å gi uttalelse eller fremme innsigelse er seks uker, fristen er dermed 25.06.2021.

Eventuelle innspill sendes til: Send merknadene til Viken fylkeskommune via eDialog, e-post: post@viken.no eller per post til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg. Merk innspillene med saksnummer 2020/120559.

Ved spørsmål kan Kenlys Wagner kontaktes. e-post: kenlysw@viken.no


Publisert: 26.05.2021 14:34:00
Sist endret: 26.05.2021 14:34