Innhold

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Feiring vgs. ut til offentlig ettersyn. Plankart og planbestemmelser er datert 12.2.2021.

Ny § i planbestemmelsene:

«Matjord og andre rene overskuddsmasser: Før det gis tillatelse til tiltak innen planområdet som berører dyrket mark skal det utarbeides en masseforvaltningsplan som viser gjenbruk og eventuell annen nødvendig håndtering av omdisponerte masser. Planen skal inneholde en beskrivelse som viser hvordan matjordlaget skal flyttes slik at det fortsatt kan benyttes til matproduksjon.»

 

Reguleringsplanforslaget fremmes av Ard arealplan på vegne av Feiring videregående skole.

Hensikten med reguleringsplanen er å fremstille en plan som samsvarer med dagens bruk av eksisterende bebyggelse og omkringliggende område som videregående skole og internat. I tillegg skal det legges til rette for fortau langs Årnesvegen.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. For innsending av merknader/uttalelser oppfordres det til å benytte seg av kommunens høringsportal. Her vil du finne saken som du ønsker å gi uttalelse til i en liste. 

Svarfrist er 09.08.2021.

Plandokumenter

Saksfremlegg.pdf

Plankart.pdf

Plankart (digitalt innsynskart) 

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse og ROS.pdf

Merknader ved varsel om oppstart.pdf

Merknadsskjema.pdf

Illustrasjonsplan.pdf


Publisert: 27.05.2021 12:00:10
Sist endret: 23.06.2021 13:10