I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 sendes forslag til «Detaljregulering for gbnr.
10/13 m.fl., Styri» på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter å ha innarbeidet
administrasjonens forslag til bestemmelse, pkt. 5.5:
Fortau o_SF1 langs Styrivegen skal være opparbeidet før første bolig innenfor planområdet tas i bruk.
Fradeling av boligtomter tillates ikke før o_SF1 er opparbeidet.

Følgende tillegg i planbestemmelsene innarbeides før offentlig ettersyn:
Før det kan igangsettes tiltak på området må det utarbeides en masseforvaltningsplan som viser
gjenbruk og eventuell annen nødvendig håndtering av omdisponerte masser. Planen skal inneholde
en beskrivelse som viser hvordan matjordlaget skal flyttes slik at det kan benyttes til matproduksjon.
Forskrift om fremmede organismer §24, samt NIBIOs anbefalinger for planering og jordflytting vol. 3
nr. 4/2017 skal følges.

Innspill til høringen som ønskes vurdert:
Hovedutvalget ber utbygger innarbeider forslag til arkitektur med f.eks. saltak, trepanel og
fargepalett med minst tre forskjellige farger og økte andel eneboliger til sluttbehandling.

Planen er utarbeidet av Plan 1 avd. Gardermoen på vegne av Fosswik Eiendom AS.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse på gbnr. 10/13 med tilhørende adkomst og infrastruktur, samt bygging av fortau langs Styrivegen. Planområdet er ikke tidligere regulert, men er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan, vedtatt 13.4.2021.

For mer informasjon om planforslaget, se plandokumenter under.

Merknader/uttalelser kan sendes via elektronisk svarskjema i høringsportalen, eller sendes på epost til post@eidsvoll.kommune.no, eller vanlig brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Frist for merknader er 7.1.2022.

Plandokumenter:

Saksframlegg.pdf

 

Plankart-A2.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Illustrasjonsplan med støy.pdf

Geoteknisk rapport Styri.pdf

Notat_vurdering av geoteknisk utredning.pdf

Sjekkliste naturmangfoldloven.pdf

Arkeologisk rapport gbnr 10_13.pdf

VA notat-rammeplan.pdf

VA-rammeplan.pdf

Notat Drens-og overvannshåndtering E01.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

Sol og skygge_Jevndøgn.pdf

Sol og skygge_Sommersolverv.pdf

Tegningshefte Teknisk plan Styrivegen fortau.pdf

S101.pdf

S102.pdf

Varsel om oppstart 28.11.2016.pdf

Tilleggsvarsel 30.06.2017.pdf

Tilleggsvarsel 2.2.2021.pdf

Uttalelser samlet, ordinær varsling 2016.pdf

Uttalelser samlet, tilleggsvarsling 2017.pdf

Uttalelser samlet, offentlig ettersyn 2019.pdf

Uttalelser samlet, tilleggsvarsling 2021.pdf

Protokoll HNPM 21.5.19.pdf

Oppsummering av innkomne merknader ifm varsling 2016.pdf

Oppsummering av innkomne merknader ifm offentlig ettersyn 2019.pdf

Oppsummering av innkomne merknader ifm utvidelse 2021.pdf


Publisert: 11.11.2021 09:38:38
Sist endret: 24.01.2023 20:49