Innhold

Hovedutvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 17.01.2023 sak 23/07 forslag til «detaljregulering for gbnr. 125/38 m.fl. - Statsrådvegen», og fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas å legge forslag til detaljregulering av gbnr. 125/38 m.fl. Statsrådvegen ut til offentlig ettersyn. Plankartet og bestemmelser er datert henholdsvis 13.10.2022 og 14.10.2022.»

Reguleringsplanforslaget fremmes av Areal+ AS og Hedalm Anebyhus AS på vegne av Akerheim Eiendom AS.

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for ytterligere frittliggende småhusbebyggelse på gbnr. 125/38, med tilhørende adkomst og infrastruktur. Planområdet er ikke tidligere regulert, men er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan for Eidsvoll, vedtatt 13.04.2021.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Eidsvoll rådhus i perioden 27.01.2023 – 13.03.2023.

Dersom du har merknader til planforslaget, kan du sende inn en høringsuttalelse. Vi anbefaler da at du benytter deg av elektronisk svarskjema som det er lenket til i listen under. Ved å klikke på lenken sendes du videre til en oversikt over alle planer som for tiden er til høring. Du vil finne den aktuelle reguleringsplanen i denne oversikten. Alternativt kan brev eller epost også benyttes. 

  • Elektronisk svarskjema
  • Eidsvoll kommune - kommunal forvaltning. PB 90, 2081 Eidsvoll
  • post@eidsvoll.kommune.no 

Svarfrist er mandag 13.03.2023.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til saksbehandler på planavdelingen i Eidsvoll kommune.

Digitalt plankart

 

Plandokumenter

1 Saksfremlegg saksnr 23-07.pdf

2 plankart A2 20221013.pdf

3 Bestemmelser Statsrådvegen 20221014.pdf

4 Planbeskrivelse 20221111.pdf

5 ROS-analyse 20210810.pdf

6 Samtlige merknader varsel om oppstart.pdf

7 Kartlegging av naturmangfold.pdf

8 Masseforvaltningsplan dyrkbar mark.pdf

9 VA-plan.pdf


Publisert: 24.01.2023 15:44:19
Sist endret: 25.01.2023 10:58