Alt A; I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 sendes forslag til «Detaljregulering for
gbnr. 112/17 m.fl. – Gamle Nebbenes kro» med tilhørende bestemmelser og plankart på høring og
legges ut til offentlig ettersyn, etter å ha innarbeidet administrasjonens forslag til endringer og
følgende endringer fra behandlingen i hovedutvalg for næring, plan og miljø:


Endringsforslag i paragraf 3.2.2 BKB2, under Type Bebyggelse, i bestemmelser:
Endre første setning til:
Ny bebyggelse skal ha valmet tak med takvinkel mellom 18 og 30 grader, men det kan tillates
flatt tak på mindre overganger mellom byggene.


2.5 Støy og forurensning: Nytt punkt:
Utbyggingen skal være mest mulig fossil- og utslippsfri.


Planforslaget er utarbeidet av Feste Kapp AS, med bistand fra arkitektfirmaet Neue Heimat AS, på vegne av Eidsvoll Næringsutvikling AS.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for kontor, offentlig/privat tjenesteyting og en videreføring av dagens bensinstasjon/vegserviceanlegg. Gamle Nebbenes kro vil også videreføres med hensynssone bevaring slik det ligger i gjeldende plan for området.


Forslagsstiller har deltatt i konkurransen om lokalisering av nytt politihus, og har vunnet denne. Tildelingsbrevet fra Politiets fellestjenester ble mottatt grunneier den 1. februar 2021. Arealer regulert til kontorer og offentlig /privat tjenesteyting er tenkt benyttet blant annet av politiet.


Tilstøtende veg/gatenett langs Trondheimsvegen reguleres til kjøreveg, gang- og sykkelveg, kollektivholdeplass og annen veggrunn.

For mer informasjon om planforslaget, se plandokumentene under.


Merknader/uttalelser kan sendes via elektronisk svarskjema under, eller sendes på epost til post@eidsvoll.kommune.no, eller vanlig brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Frist for merknader: 13.10.2021.

 

Plandokumenter:

Saksframlegg.pdf

Plankart.pdf

Planbestemmelser Gamle Nebbenes kro 30.8.2021.pdf

Planbeskrivelse Gamle Nebbenes kro.pdf

 

Illustrasjonsplaner.pdf

Illustrasjoner bensinstasjontomta.pdf

ROS analyse.pdf

VA-rammeplan.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Støyutredning.pdf

Arkitektfaglig redegjørelse.pdf

Uttalelse fra Lensmannen.pdf

Vurdering kryssløsning.pdf

Samlede merknader ved oppstart.pdf

 

https://innsyn.eidsvoll.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=hoering&showresults=true&tomtsok=false]

 

 


Publisert: 31.08.2021 14:45:46
Sist endret: 24.01.2023 20:50