Innhold

Hovedutvalg for næring, plan og miljø vedtok i møte den 17.01.2023 å legge forslag til «detaljregulering for gbnr. 95/120-121 m.fl. - Huldertjernvegen», ut til offentlig ettersyn, forutsatt at del av Huldertjernvegen som utgjør SKV1 tas ut av plankart og bestemmelser. 

Reguleringsplanforslaget fremmes av Mark Arkitekter AS på vegne av RHS Eiendom AS. 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende adkomst og infrastruktur. Planen omfatter også opprustning av deler av Huldertjernvegen. 

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Eidsvoll rådhus i perioden 09.02.2023 – 27.03.2023. Planforslaget er også tilgjengelig digitalt på kommunens hjemmeside www.eidsvoll.kommune.no, under menyvalg «høringer». 

Dersom du har merknader til planforslaget, kan du sende inn en høringsuttalelse. Vi anbefaler da at du benytter deg av elektronisk svarskjema som det er lenket til i listen under. Ved å klikke på lenken sendes du videre til en oversikt over alle planer som for tiden er til høring. Du vil finne den aktuelle reguleringsplanen i denne oversikten. Alternativt kan brev eller epost også benyttes.  

  • Elektronisk svarskjema
  • Eidsvoll kommune - kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll
  • post@eidsvoll.kommune.no

 

Svarfrist er mandag 27.03.2023.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til saksbehandler på

planavdelingen i Eidsvoll kommune.

 

Digitalt plankart

 

Plandokumenter

01 Saksfremlegg saksnr 23-08.pdf

02 Plankart rev 030223.pdf

03 Planbestemmelser rev 030223.pdf

04 Planbeskrivelse.pdf

05 Illustrasjonshefte.pdf

06 Merknadsskjema.pdf

07 ROS-analyse.pdf

08 Geoteknisk rapport.pdf

09 Miljoteknisk rapport.pdf

10 Mobilitetsplan.pdf

11 VAplan.pdf

12 OVnotat.pdf

13 Stoyrapport.pdf


Publisert: 08.02.2023 15:49:20
Sist endret: 08.02.2023 15:52