I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 sendes forslag til «Detaljregulering av del av gbnr. 18/1-4 m.fl. Tynsåk, nye Vilberg skole» på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Plankart er datert 14.12.2021 og bestemmelser er datert 31.10.2021.

Reguleringsplanforslaget fremmes av IN’BY AS og HENT AS på vegne av Eidsvoll kommune v/eiendomsforvaltningen.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny fireparallell Vilberg barneskole med flerbrukshall og tilhørende uteoppholdsareal samt parkering, gang- og sykkelveg og kollektivholdeplass. Planen er utarbeidet i henhold til bestemmelse 2.1 i områderegulering for Vilberg, planID 023726200, vedtatt 20.12.2018, hvor det er krav om at det skal utarbeides en detaljregulering for felt BU3 som er avsatt til undervisning.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 24.1.2022 – 7.3.2022. 

Dersom du har merknader til planforslaget, kan du sende inn en høringsuttalelse. Kommunen anbefaler da at du benytter deg av elektronisk svarskjema som er tilgjengelig på høringsportalen.

Alternativt kan brev eller epost også benyttes: 

Eidsvoll kommune - kommunal forvaltning. PB 90, 2081 Eidsvoll eller post@eidsvoll.kommune.no

Frist for merknader er 7.3.2022.

Se saksdokumenter under for mer informasjon. 

Saksframlegg førstegangsbehandling.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Landskapsplan.pdf

Landskapssnitt.pdf

Illustrasjoner bygg_25.10.2021.pdf

Situasjonsplan.pdf

ROS-analyse.pdf

Sol- og skyggeanalyse_25.10.2021.pdf

VA-notat og tegninger_08.09.2021.pdf

Redegjørelse for arealbruk Nye Vilberg skole_07.01.2022.pdf

Datarapport geoteknikk.pdf

Geoteknisk vurdering_20.02.2020.pdf

Geotekniske vurderinger_25.03.2020.pdf

Stabilitetsvurdering ravine_11.03.2021.pdf

Geoteknisk vurdering-kontroll av utført grunnlag_24.08.2021.pdf

Merknader planoppstart.pdf


Publisert: 21.01.2022 14:45:28
Sist endret: 24.01.2023 20:49