1. I medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 sendes forslag til planprogram og arealstrategi for ny kommuneplan på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

2. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-12 varsles det oppstart av kommuneplanrullering.

3. Arealstrategien - nytt punkt 4.1 B.: "Dyrka og dyrkbar mark skal bevares og forøkes, men vekst må gå foran vern i sentrumsområder. Det må legges til rette for nydyrking og nybygging i landlige strøk."

 

Det er kommunestyret som opprinnelig har bedt administrasjonen om at det gjennomføres en ny rullering av både kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Bestillingen ble gitt ifm. vedtaket av gjeldende kommunale planstrategi for 2020-2023 den 09.03.2021.

Gjeldende kommuneplan, areal- og samfunnsdelen for 2021-2031, ligger på kommunens hjemmeside, her.

Ny arealdel og samfunnsdel tenkes videreført med et 11-12-års perspektiv. I arealdelen skal det legges til rette for mindre endringer og justeringer av arealformål på bakgrunn av prinsipper om behov og nødvendighet, men det skal også åpnes opp for å vurdere å ta inn nye utbyggingsområder. Samfunnsdelen skal få ny oppbygging og struktur, samt nytt innhold. Det vises til vedlagte forslag til planprogram hvor overordnede føringer, temaer og utredningsarbeid for rulleringen er beskrevet.

Til denne rulleringen er det også blitt utarbeidet et forslag til langsiktig arealstrategi for Eidsvoll kommune. Denne skal utgjøre bindeleddet mellom areal- og samfunnsdelen og gi hovedprinsipper for langsiktig arealbruk, med føringer for hvordan arealinnspillene til denne rulleringen vil bli silt og vurdert. Arealstrategi og planprogram skal fastsettes samtidig, slik at de begge får retningsgivende virkning for arbeidet med ny kommuneplan.

 

Forslag til planprogam og arealstrategi er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 08.09.2022 – 20.10.2022. Frist for innspill til oppstart av planarbeidet og innspill til foreslåtte planprogram og arealstrategi ønskes mottatt innen høringsfrist 20.10.2022.

Dersom du har merknader til planarbeidet, kan du sende inn en høringsuttalelse. Vi anbefaler da at du benytter deg av elektronisk svarskjema som det er lenket til i listen under. Ved å klikke på lenken sendes du videre til en oversikt over alle planer som for tiden er til høring. Alternativt kan brev eller epost også benyttes. 

 

 

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til planavdelingen i Eidsvoll kommune.

Dette planarbeidet ble annonsert i Eidsvoll Ullensaker blad torsdag 08.09.2022. 

 

Vedlegg

Planprogram.pdf

Arealstrategi - tekst.pdf

Arealstrategi - kart.pdf

Saksfremlegg og vedtak.pdf


Publisert: 08.09.2022 08:00:11
Sist endret: 24.01.2023 20:46