Innhold

Det gis fullmakt til å igangsette et mindre planarbeid med sikte på å oppheve gamle utdaterte reguleringsplaner jf. PBL § 12-14.

Saksopplysninger 

Administrasjonen har i brev datert 09.06.21 sendt ut varsel til totalt 1452 berørte eiere og festere i Eidsvoll om planlagt oppheving av 11 eldre reguleringsplaner vedtatt før 1966. Varslingen vil også bli annonsert i Eidsvoll Ullensaker blad lørdag 11.06.21. Berørte eiere og festere gis mulighet til å komme med uttalelse lenger ned i denne høringssaken. 

 

Kommunen ønsker å oppheve alle reguleringsplaner vedtatt før 1966 på bakgrunn av: 

  • Reguleringsplanene er aldri blitt digitalisert med standardiserte formålsgrenser, arealformål og feltkodebetegnelser. Dette er negativt i den forstand at planene kan oppfattes som mindre etterrettelige og forpliktende enn det som er (var) meningen. Planene er kun tegnet for hånd på kalkerpapir og skannet inn i kommunens kartdatabase. Planene vises med beige-brun farge og blyantstreker. 
  • Det er vanskelig å forvalte planenes uhensiktsmessige lave krav til fotavtrykk på garasje, høyde på bebyggelse, antall m² bruksareal og grad av utnytting - begrensninger som opprinnelig er lagd for en annen tid. Som en konsekvens blir det ofte dispensert fra planene, - hvilket utgjør regelen mer enn unntaket. I sum har alle innvilgede bidratt til å uthule planenes rettsvirkning ganske vesentlig.
  • Reguleringsplanene er lite tidsriktige i den forstand at de regulerer typer bebyggelse som ikke lenger eksisterer i plan-vokabularet, som f.eks. «villamessig våningshus». Administrasjonen tolker dette som frittliggende småhusbebyggelse.
  • Mange av planløsningene i de eldre planene er aldri blitt realisert og opparbeidet, slik som påtenkte men ikke lenger aktuelle hus, vegtraseer, grøntarealer, tomtegrenser m.m. Dette innebærer at kommunen må behandle dispensasjonssøknader for hver gang det skal oppføres noe som er i strid med arealbruken i den gamle reguleringsplanen. 
  • Til tross for at planene har vært rettskraftige i mange år, er det ikke nødvendigvis god helthetlig bebyggelsesstruktur innenfor de områder som omfattes av planene. Enkelte områder av de gamle planene er blitt uthulet og tilsidesatt av nyere detaljreguleringene med en mer konsentrert bebyggelsesstruktur. Det synes derfor uhensiktsmessig å fastholde rettskraftigheten av de eldre reguleringsplanene for de områder som ligger utenfor disse nye detaljreguleringene. 
  • Flere av reguleringsplanene viser en arealbruk som motstrider arealformålet i kommuneplanens arealdel for 2021-2031. Kommuneplanen gjelder dermed foran den eldre reguleringsplanen hvor dette er tilfelle. 

 

Det følger av kommunal- og moderniseringsdepartementets Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 vedtatt 14.05.2019 at kommunene, ved planlegging etter plan- og bygningsloven, må basere sine planer og beslutninger på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag. De gamle planene fra 50- og 60-tallet er følgelig ikke tidsriktige planer lengre hva gjelder føringer på statlig, regionalt og kommunalt forvaltningsnivå. Tvert imot anses de å være dårlig egnet for å møte dagens utvikling, som demonstrert gjennom mange års sedvane med å dispensere fra planene.

På bakgrunn av det overnevnte ønsker Eidsvoll kommune å oppheve alle reguleringsplaner vedtatt før 1966. Administrasjonen mener at kommuneplanens arealdel vil være mye bedre egnet som styringsverktøy for de områdene som i dag berøres av de gamle reguleringsplanene.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal altså ikke oppheves. Hvis kommunen vedtar å oppheve de gamle reguleringsplanene vil det være kommuneplanens arealdel som har status som gjeldende plan, - og den eneste gjeldende planen, for de eiendommene som blir berørt.

 

Plankart, hele kommunen.pdf

Plankart, delområder.pdf

Bestemmelser og retningslinjer.pdf

Plankart og planbestemmelser for 11 reguleringsplaner 

Det er disse planene som kommunen ønsker opphevet. En gjør oppmerksom på at plankartene som det linkes til under via digitalt innsynskart, ikke nødvendigvis er å oppdrive som egne separate filer i kommunens arkiver. Flere av plankartene er basert på utarbeidet materiale som er "gått tapt" og som ikke foreligger i komplett original tilstand verken som digitalt- eller fysisk dokument. Noen av plankartene er vist med hjelpemarkører for å synliggjøre planenes utbredelse og avgrensning. 

Furulund - vedtatt 30.06.53

Plankart 

Planbestemmelser 

Dal stasjonsområde - vedtatt 19.12.53

Plankart 

Planbestemmelser 

Eidvang - vedtatt 20.10.58

Plankart 

Planbestemmelser 

Et område nordover fra Ladderudsmia, øst for riksveg 50 - vedtatt 20.10.58

Plankart

Planbestemmelser 

Området mellom Nordre Wilberg boligområde og Vorma - vedtatt 05.01.59

Plankart

Planbestemmelser 

Eiendommene Dalen Østre, gbnr. 123/29 m.fl. - vedtatt 05.01.59

Plankart

Planbestemmelser 

Minnesund vest - vedtatt 26.08.59

Plankart

Planbestemmelser 

Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag med Fuglerudsteiet og nordre del av Råholtsmoen - vedtatt 31.10.60

Plankart 

Planbestemmelser 

Sundgården med omgivelser - vedtatt 02.09.61

Plankart

Planbestemmelser 

Nygård - vedtatt 28.04.65

Plankart

Planbestemmelser 

Veg fra Nannestadvegen ved Dal over Finnstadtoppen til Dal samvirkelag - vedtatt 08.03.66

Plankart 

Planbestemmelser

Hvilken betydning har dette for meg som grunneier/fester? 

Denne saken signaliserer ikke planer om utbygging innenfor de områdene som berøres. For de fleste grunneiere og festere som i dag berøres av en av de eldre reguleringsplanene, vil et eventuelt vedtak om oppheving ha liten praktisk betydning. For kommunen som plan- og bygningsmydnighet vil det imidlertid være av stor praktisk betydning, for eksempel når adminstrasjonen får inn mindre mindre søknadsplitike tiltak til behandling rettet mot oppføring av garasjer, uthus eller plattinger.

Hvis de eldre reguleringsplanene oppheves er det tilstrekkelig at adminstrasjonen behandler slike mindre søknadspliktige tiltak etter komuneplanens arealdel - som utgjør et mer oppdatert og tidsriktig lovverk. Administrasjonen vil dermed ikke lenger være bundet av de utdaterte begrensningene i de eldre reguleringsplanene. 

Hvordan sende inn høringsuttalelse 

Du trenger ikke å foreta deg noe dersom du er enig i at planene skal oppheves. Hvis du er uenig/har merknader eller synspunkter, kan du sende inn en høringsuttalelse. Kommunen anbefaler da at du benytter deg av elektronisk svarskjema, som er tilgjengelig her. Du vil finne den aktuelle planen som du ønsker å gi uttalelse til i en liste. Eventuelt kan brev eller epost benyttes:

 

Svarfrist er fredag 02.07.2021

Videre prosess etter endt varslingsperiode 

Kommunen ønsker primært å benytte seg av adgangen til å oppheve de gamle reguleringsplanene etter forenklet prosess slik som beskrevet i plan- og bygningsloven § 12-14 fjerde ledd, - det vil si kun varsling av berørte grunneiere og festere før det fattes endelig vedtak om oppheving av de eldre reguleringsplanene. Det er kommunestyret som har myndighet til å formelt oppheve reguleringsplanene. 

Alternativt må reguleringsplanene oppheves etter en mer omstendelig prosess som innebærer at forslaget om å oppheve de eldre planene må utgjøre et offentlig ettersyn før kommunestyret har mulighet til å behandle saken. Denne prosessen vil innebære at berørte eiere og festere får mulighet til å uttale seg til saken en gang til. Prosessen innebærer også to runder med politisk behandling, fremfor kun en. 

Kommunen vil ta endelig stilling til om planene skal oppheves etter forenklet eller full planprosess etter endt varslingsperiode. Vurderingen vil bero på innholdet i eventuelle innkomne uttalelser.

Uavhengig om det er forenklet eller full planprosess som legges til grunn, vil eventuelle vedtak om oppheving av eldre reguleringsplaner bli kunngjort direkte til berørte eiere og festere. Det vil være tre ukers klagefrist på et slikt vedtak. 


Publisert: 09.06.2021 08:30:36
Sist endret: 24.06.2021 13:00