Kommunestyret ga administrasjonen fullmakt til å igangsette prosess for oppheving av gamle kommunedelplaner (arealplaner, ikke temaplaner) samtidig med at det ble fattet vedtak av ny arealdel for 2021-2031 i møte den 13. april 2021. Følgende ble vedtatt i møte den 13. april:

«Det gis fullmakt til å igangsette et mindre planarbeid med sikte på å oppheve gamle utdaterte kommunedelplaner jf. PBL § 11-17»

Kommunedelplanene som varsles opphevet er:

    • Råholt-Sagmoen (1997)
    • Eidsvoll sentrumsområde (2000)
    • E6 og Dovrebanen (2009)
    • Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna (2010)

Forslag til planprogram er vedlagt. Alle kart og eventuelle bestemmelser, konsekvensutredninger og beskrivelser for de fire eldre kommunedelplanene er også vedlagt.

Dersom du har merknader til planarbeidet, kan du sende inn en høringsuttalelse. Vi anbefaler da at du benytter deg av elektronisk svarskjema. Ved å klikke på den lenken sendes du videre til en oversikt over planer som for tiden er til høring. Alternativt kan epost eller brev også benyttes.  

Svarfrist er fredag 14.01.2022

 

Plandokumenter 

Planprogram .pdf

Råholt-Sagmoen - Plankart og temakart.pdf

Råholt-Sagmoen - Bestemmelser.pdf

Råholt-Sagmoen - Planbeskrivelse.pdf

Eidsvoll sentrumsområde - Plankart og bestemmelser.pdf

Eidsvoll sentrumsområde - Beskrivelse.pdf

E6 og Dovrebanen - Plankart.pdf

E6 og Dovrebanen - Planbeskrivelse og KU.pdf

Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna - Plankart.pdf

Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna - Planbestemmelser.pdf

Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna - Planbeskrivelse og KU.pdf


Publisert: 25.11.2021 14:11:33
Sist endret: 24.01.2023 20:49