Utarbeiding av planprogram er det første steget i arbeidet med ny områdereguleringsplan.
Planprogrammet er en oppskrift for det videre arbeidet. Denne bestemmer hvilke
problemstillinger som skal ha fokus, hvordan prosessen skal organiseres og hvilke utredninger som skal gjennomføres.

Planprogrammet inneholder også plangrep for Råholt sentrum, og er første skritt i prosessen med områdereguleringen. Hensikten er å formidle et overordnet samlet grep for området tidlig i prosessen. Plangrepet skal angi en overordnet disposisjon for Råholt, hvor det skal legges stor vekt på en bymessig og miljømessig utvikling med høy kvalitet, og hvor forbindelsene for de ulike brukerne styrkes. Planprogrammet er juridisk bindende, og skal etter vedtak være førende for innsendte planforslag og byggesøknader som kan behandles parallelt med utarbeidelse av områderegulering.

Formålet med områdeplanen er å få et politisk og administrativt forutsigbart styringsverktøy, som både på kort og lang sikt kan medvirke til å sikre at detaljreguleringsplaner og byggesøknader utarbeides i tråd med en helhetlig plan for sentrumsområdet og at slike planer kan gis rask og enkel behandling.

Det vil arrangeres informasjonsmøter i forbindelse med det videre planarbeidet. Datoer og tidspunkter vil annonseres i lokalavisen og på www.eidsvoll.kommune.no.

Planprogrammet i papirform kan fås ved henvendelse på Rådhuset, og vil finnes på Eidsvoll bibliotek. Mer informasjon om planprogrammet kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune.

Varselet om oppstart og forslag til planprogram annonseres i Eidsvoll Ullensaker Blad onsdag 12.08.2020.

Innspill til planprogrammet eller det videre planarbeidet sendes ved elektronisk svarskjema på kommunens hjemmeside under menyvalg «høringer». Det kan også sendes til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll, eller med epost til post@eidsvoll.kommune.no. Svarfrist er 25.09.2020.

Planprogram Råholt sentrum.pdf


Publisert: 10.08.2020 11:07:53
Sist endret: 24.01.2023 23:44